Wysokość opłat pobieranych od studentów w roku akademickim 2016/2017

 • Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17,00 zł
 • Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - 25,50 zł
 • Opłata za wydanie legitymacji studenckiej - 5,00 zł
 • Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 7,50 zł
 • Opłata za wydanie indeksu - 4,00 zł
 • Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60,00 zł
 • Opłata za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 90,00 zł
 • Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy - 40,00 zł

---

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017
 • Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
 • § 1 ust. 2 Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne (z poźn. zm.)
 • § 26 ust. 2 Regulaminu Studiów KUL

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016, godz. 08:14 - Magdalena Kargol