Wysokość opłat pobieranych od doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Opłata semestralna za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich

 • Prawo
  - I - III rok - 2 300 zł
  - IV rok - 2 000 zł
 • Prawo kanoniczne I-IV rok - 2 000 zł
 • Teologia - Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej - 640 zł
 • Psychologia
  - I rok - 1 900 zł
  - II - III rok - 1 800 zł
  - IV rok - 1 500 zł
 • Literaturoznawstwo (WNH), Językoznawstwo (WNH), Historia (WNH), Historia sztuki (WNH)

   - I rok - 1 900 zł

   - II - III rok - 1 700 zł

   - IV rok - 1 500 zł

 • Filozofia (grupa w języku angielskim) I - IV rok - 6 000 zł
 • Pozostałe kierunki studiów doktoranckich
  - I - III rok - 1 700 zł
  - IV - 1 500 zł

 

 

Opłaty za druki

 • Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta - 17 zł
 • Opłata za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta - 25,50 zł
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich - 30 zł
 • Opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów
  doktoranckich - 45 zł
 • Opłata za wydanie dyplomu doktorskiego - 120 zł
 • Opłata za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego - 180 zł
 • Opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu doktorskiego w tłumaczeniu na język obcy - 80 zł

---
Podstawa prawna

 • Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów w roku akademickim 2016/2017
 • Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406 z późn. zm.)
 • Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 24 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017, godz. 13:04 - Magdalena Kargol