Celem tej specjalności jest przygotowanie przyszłych pracowników do profesjonalnej pracy z dzieckiem i rodziną. Punktem wyjścia jest uzyskanie wieloaspektowej wiedzy na temat funkcjonowania współczesnych rodzin w kontekście lokalnym i globalnym, zagrożeń i problemów, z jakimi się borykają, ich przyczyn i konsekwencji, wybranych zagadnień z prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

Na tle interdyscyplinarnego rozeznania dotyczącego współczesnej sytuacji rodzin, studenci dowiedzą się, jaka jest rola pracownika socjalnego w pracy z poszczególnymi typami problemów, jakie dotykają dziecko, młodzież i rodzinę. Nauczą się metod diagnozowania oraz planowania strategii rozwiązywania problemów rodziny oraz ewaluacji tejże strategii. Absolwenci będą kompleksowo przygotowani do udzielania wieloaspektowej pomocy dziecku i rodzinie w różnych sytuacjach życiowych oraz do aktywizowania społecznego i wsparcia rodzin w procesie integracji społecznej.

 

Przedmioty wiodące:

► Diagnoza problemów rodziny

► Psychospołeczne wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

► Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

► Metodyka wsparcia osób i rodzin z problemem przemocy

► Praca socjalna z rodzinami imigrantów i mniejszości etnicznych

► Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz dziecka i rodziny

► Wsparcie i aktywizacja społeczna osób starszych

► Mediacje rodzinne

 

Perspektywy zatrudnienia

► Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR) jako pracownik socjalny
► Asystent rodziny
► Kurator sądowy/społeczny
► Placówki typu socjalizacyjnego

► Środowiskowe domy samopomocy

► Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą dzieciom i rodzinie
► Zespoły tworzące strategie dotyczące ochrony dzieci i rodziny, np. ds przeciwdziałaniu przemocy domowej i inne

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018, godz. 15:45 - Tomasz Peciakowski