Opis efektów kształcenia:

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów socjologia, absolwent

 

w kategorii wiedzy:


- Posiada podstawową wiedzę na temat tradycji myśli filozoficzno-społecznej w cywilizacji judeo-chrześcijańskiej oraz wiedzy w zakresie wykorzystywania zasad logicznych oraz pryncypiów nauk humanistycznych i społecznych.
- Posiada wiedzę na temat człowieka i jego form aktywności oraz ich instytucjonalizacji w zbiór zasad i reguł życia społecznego.
- Zna i potrafi wykorzystać metody i techniki jakościowe i ilościowe w badaniach socjologicznych (instytucji, opinii, rynku, gospodarki).
- Zna podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie struktur, procesów i wybranych dziedzin socjologii.
- Posiada podstawową wiedzę z zakresu sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o dorobek nauk społecznych. Posiada wiedzę na temat struktury, organizacji, aksjologii sfery publicznej oraz jej współczesnych wyzwań*.
- Posiada wiedzę na temat instytucjonalizacji wzorów działań ekonomicznych ludzi, motywacji, przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej, wartości pośredniczących w procesach wymiany społeczno-ekonomicznej, wzajemnych zależności między funkcjonowaniem gospodarki a charakterem systemu społeczno-politycznego. Posiada teoretyczną wiedzę na temat powiązań socjologii z gospodarką , a w szczególności z zakresu społecznej gospodarki rynkowej**.
- Student zna i rozumie mechanizmy powstawania opinii publicznej, jej teoretyczne ujęcia i problematykę badań. Zna koncepcję społeczeństwa konsumpcyjnego, istotę zachowań konsumenckich, ich psychicznych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań. Zna podstawowe zagadnienia marketingu. Zna rynek badawczy w Polsce (podmioty prowadzące badania rynkowe i opinii, ich zakres, organizacje branżowe, wartość rynku)***.
- Posiada wiedzę z zakresu podstaw socjologii problemów społecznych i zdrowia, zbudowaną na dorobku nauk społecznych (socjologii, w tym socjologii ogólnej , problemów społecznych, zdrowia, choroby i medycyny, polityki społecznej; psychologii; zrządzania; aksjologii; prawa). Wykazuje się znajomością problemów społecznych, patologii, oraz sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom****.

 

w kategorii umiejętności:


- Posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych w perspektywie łączącej klasyczne i współczesne tendencje w nauce i praktyce socjologicznej.
- Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę socjologiczną do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych, a także formułować na tej podstawie własne opinie i krytyczne sądy (stosowanie zasad socjologii krytycznej).
- Potrafi przygotować prace pisemne korzystając z różnorodnych źródeł.
- Potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym; staje się otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych.
- Potrafi w oparciu o poznane techniki i metody poprawnie przeprowadzić diagnozę społeczną i wskazać główne problemy społeczne i grupy nimi dotknięte.
- Umie udzielić porady w zakresie promocji wysokiej jakości życia w różnych sferach, nakierowanej na zwiększenie świadomego uczestnictwa w społeczeństwie, uwzględniającej różne kwestie zdrowotne, rynkowe, gospodarcze.
- Potrafi budować podstawowe narzędzia pomiarowe do badań jakościowych i ilościowych, przeprowadzić analizę danych pochodzących z badań jakościowych i ilościowych, zaplanować i przeprowadzić rynkowy projekt badawczy w oparciu o jakościowe i ilościowe metody badań, przygotować raport z badań i prezentację wyników, analizować dane sondażowe.
- Ma podstawowe umiejętności językowe w zakresie rozumienia i wykorzystania współczesnych teorii i wyników badań socjologicznych.

 

w kategorii kompetencji społecznych:


- Potrafi aktywnie włączać się w dyskusje i animować rozwój społeczno-kulturowy i polityczny społeczności na pozimie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym.
- Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność ciągłego kształcenia.
- Posiada poczucie „misji” obywatelskiej wynikającej z „moralnego zobowiązania” socjologii; wrażliwość na potrzebę promowania kultury publicznej opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji.
- Potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań zwłaszcza w kontekście powiązań sieciowych i wykorzystania technologii informatycznych.
- Wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach profesjonalnych w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze.
- Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się a także umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu.
- Zna kodeks etyczny badacza rynku i opinii wynikający z Kodeksu Etycznego ESOMAR oraz zasady ochrony danych osobowych wynikające z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych***.
- Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania i przekazu.


* Efekt kształcenia związany ze specjalnością – Socjologia życia publicznego.

 

** Efekt kształcenia związany ze specjalnością – Socjologia gospodarki i internetu.

 

*** Efekt kształcenia związany ze specjalnością – Badania rynku i opinii.

 

**** Efekt kształcenia związany ze specjalnością – Socjologia problemów społecznych i zdrowia.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2012, godz. 15:52 - Tomasz Peciakowski