Opis efektów kształcenia:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów socjologia, absolwent

 

w kategorii wiedzy:

 

- Zna terminologię, podstawowe teorie i metodologię z zakresu socjologii oraz ich zastosowanie na poziomie rozszerzonym.
- Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur, procesów społecznych, globalnych, oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia zmian społecznych.
- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej socjologii, jej współczesnych kierunkach rozwoju, głównych szkołach, nurtach i perspektywach poznawczych, strategiach i metodach badań stosowanych w naukach społecznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w socjologii.
- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii, ich funkcji, źródeł, istoty oraz zachodzących wśród nich przemian, rekonstrukcji.
- Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji socjologii, obejmującą terminologię, teorie, metodologię.
- Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji społecznych, obywatelskich, zbiorowych aktorów życia publicznego, oraz zachodzących między nimi relacjach, pogłębioną w wybranych zakresach.
- Ma uporządkowaną wiedzę o kategoriach więzi społecznych (ich funkcjach, źródłach oraz zachodzących wśród nich przemianach, rekonstrukcji), uczestnikach działalności i aktywności społecznej, pogłębioną w wybranych zakresach.
- Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa (etyki zawodowej socjologa).

 

w kategorii umiejętności:

 

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, zachodzących między nimi relacji, przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod oraz analizowania i eksplikowania ich z punktu widzenia zmian i problemów społecznych.
- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych, a także formułowania na tej podstawie własnych opinii i krytycznych sądów (stosowania zasad socjologii krytycznej).
- Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych eksploracji, w obrębie wybranej subdyscypliny socjologii.
- Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów, podejmowanych działań praktycznych (aktywności i mobilności społecznej).
- Posiada rozwinięte umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania kwestii społecznych oraz analizowania motywów, postaw, preferencji badanych jednostek, grup społecznych.
- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie socjologii, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
- Potrafi w sposób merytoryczny, klarowny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień socjologicznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, danych empirycznych, korzystając zarówno z dorobku socjologii, jak i nauk pokrewnych.
- Posiada umiejętności prezentowania samodzielnych rozwiązań konkretnego problemu, własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją merytoryczną w kontekście wybranych perspektyw, stanowisk i poglądów teoretyczno-socjologicznych, kierując się przy tym zasadami etycznymi.

 

w kategorii kompetencji społecznych:


- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności.
- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w angażowaniu się we współpracę z innymi podmiotami, w ramach indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych, w tym inspirowanych wiedzą i umiejętnościami z zakresu socjologii.
- Potrafi partycypować w przygotowaniu projektów społecznych i zarazem przewidywać różne determinanty i skutki społeczne swojej działalności zawodowej.
- Docenia znaczenie socjologii i nauk pokrewnych dla rozwoju jednostki i kształtowania właściwych kategorii więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy socjologa.
- Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą.
- Odznacza się odpowiedzialnością za własne podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich konsekwencje.
- Jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem; aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych.
- Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”, Polski, Europy.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 01:26 - Tomasz Peciakowski