OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

oraz

NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

(dotyczy kierunków studiów, na których odbywa się lub odbywała się

dodatkowa rekrutacja na semestr letni)

 

Prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Komisją Stypendialną na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL oraz w związku z Zasadami przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów  (załącznik 11 do zarządzenia Prorektora ds. studenckich z dnia 28.06.2017 r. Znak: ROP-0104-6/17) ustalił, że stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzyma nie więcej niż 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. W ramach 10% wyznaczono 3 przedziały procentowe punktów i odpowiednio do przedziału procentowego ustalono wysokość stypendium.

 

I przedział

2% studentów

800 zł

II przedział

3% studentów

650 zł

III przedział

5% studentów

500 zł

 

Kierunek studiów określa uchwała Senatu KUL, a 10% beneficjentów oblicza się od ogólnej liczby studentów na danym kierunku, a następnie w ramach 3 przyjętych przedziałów procentowych. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów na kierunku stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej, a w przypadku kierunków studiów gdzie liczba studentów wynosi mniej niż dziesięć osób, stypendium może otrzymać jedna osoba. Liczba studentów na danym kierunku studiów została ustalona na dzień podjęcia decyzji, czyli na dzień 17.11.2017 r.

 

W dniu 17.11.2017 r. Prorektor ds. studenckich, na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych, ustalił ostateczną listę rankingową stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 oraz na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 dla kierunków studiów, na których odbywała się lub odbywa się dodatkowa rekrutacja na semestr letni. Są to następujące kierunki studiów:

  1. architektura krajobrazu – studia stacjonarne II stopnia
  2. gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia
  3. inżynieria środowiska – studia stacjonarne II stopnia WZPiNoSwSW.

 

Wypłata przyznanego stypendium zostanie dokonana po 22 listopada br. z wyrównaniem za październik br.

 

Ostateczna lista rankingowa stypendium Rektora dla najlepszych studentów na r. ak. 2017/2018

 

 

Ostateczna lista rankingowa Rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy w r. ak. 2017/2018

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 12:16 - Izabela Mazur