15 marca 2007 r.

odszedł do Pana Profesor Wojciech Chudy wybitny filozof, personalista, etyk, pedagog, oddany nauce i młodzieży nauczyciel akademicki, publicysta. Człowiek wielkiego ducha, bezkompromisowy obrońca prawdy.
Urodzony w 1947 r. w Dąbrowie k. Wielunia. Studia filozoficzne odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1983 r. był pracownikiem naukowym KUL. Od roku 1996 kierownikiem Katedry Filozofii Wychowania na Wydziale Nauk Społecznych. W latach 1995-1997 wykładał również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Był wieloletnim zastępcą dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL i zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos”.
Główne obszary badań: filozofia człowieka, filozofia poznania, metafizyka, nauczanie Jana Pawła II, myśl filozoficzna G. W. Hegla, antropologiczne i aksjologiczne aspekty niepełnosprawności.
Najważniejsze publikacje książkowe: Refleksja a poznanie bytu (1984); Filozofia wieczysta w czas przełomu (1986); Teatr bezsłownej prawdy (red., 1990); W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady (1992); Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji” (1993); Skosem w prawo. Między polityką a metafizyką (1999); Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (2003); Drugie śniadanie u Sokratesa (2004); Esej o społeczeństwie i kłamstwie (2007). Uczestnik ruchu Spotkania, redaktor czasopisma „Miesiące”.
Msza św. żałobna została odprawiona w kościele akademickim KUL 20 marca. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2013, godz. 13:29 - Anna Kowalczyk