Studia na Wydziale
Nauk Społecznych w Lublinie

 

Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich z oceną na dyplomie co najmniej 4,0.

Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku niż pedagogika, po przyjęciu na studia doktoranckie, ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału Nauk Społecznych, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.

Kwalifikacja na podstawie oceny projektu badawczego.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały własny projekt badawczy, w formie pisemnej, którym może być rozwinięcie pracy magisterskiej lub zarys koncepcji rozprawy doktorskiej. Przygotowana koncepcja podlega ocenie nade wszystko przez przyszłego opiekuna naukowego i stanowi podstawę wydania przez niego opinii wyrażonej na piśmie w formularzu podania o przyjęcie na studia. Stanowi ona także dodatkowe kryterium wspierające przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu.

Kryterium pomocniczym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim kole naukowym i innych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 11:56 - Magdalena Kargol