STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 

 

Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej Wydziału Nauk Społecznych od roku akademickiego 2015/16

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);

c) biologia lub filozofia lub geografia lub historia lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: biologia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 13:54 - Magdalena Kargol