KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • diagnostyki pedagogicznej, planowania procesu wychowania i jego specyfiki w określonych środowiskach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
  • pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
  • samodzielnego prowadzenia działalności pedagogicznej w różnorodnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowych

Zawody:

  • nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny
  • kurator społeczny i sądowy
  • ekspert w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i rodzinnych
  • doradca zawodowy
  • specjalista w obszarze pedagogiki specjalnej (surdopedagogiki i tyflopedagogiki)

 

 
 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

oraz

studia niestacjonarne z zastosowaniem metody e-learning

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego);

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);

c) biologia lub filozofia, lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

 

Stacjonarne I stopnia

 

Egzamin ustny jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia.

 

 

Niestacjonarne z wykorzystaniem metody e-learningu I stopnia

 

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Zajęcia na kierunku pedagogika
 odbywają się w Campusie Majdanek
Droga Męczenników Majdanka 70 [jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 12:55 - Magdalena Malec