Ks. dr Marek Grygiel

Ks. dr Marek Grygiel SChr, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Urodzony 1 września 1975 r. w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt przy Katedrze Historii Kościoła w XIX i XX w. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył Studia Teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Magisterium: Pojęcie postmodernizmu w encyklice Jana Pawła II „Fides et Ratio”.

Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu Protokołu Dyplomatycznego i Etykiety. Uczestnik szkoleń i kursów prowadzonych przez Państwowy Instytut Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz European Academy of Diplomacy. W latach 2003-2008 odbył studia licencjacko-doktoranckie z Historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dwuletnie studia z zakresu archiwistyki kościelnej. W czerwcu 2008 r. obronił dysertację doktorską pt. Jana Kowalik jako dokumentalista i promotor kultury polskiej na emigracji. Prowadzi wykłady na Wydziałach Teologii i Filozofii KUL a także w seminariach duchownych: Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

Tematyka prowadzonych badań naukowych: historia Kościoła Katolickiego w USA; kulturotwórcza działalność Polonii; historia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w latach 1945-2008; historia duszpasterstwa Polonijnego; polscy działacze społeczni na emigracji; twórczość literacka na emigracji; zagadnienia związane działalnością wydawniczą na emigracji; prasa emigracyjna; protokół dyplomatyczny, ceremoniał i etykieta, etykieta w biznesie. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu, kuratorem Koła Naukowego Teologów oraz Chóru Akademickiego KUL.

Od września 2011 r. pełnił funkcje v-ce dyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL. Od 1 października 2012r. pełni funkcję Pełnomocnika Rektora KUL ds. kontaktów z Polonią. 1 listopada 2012 r. Metropolita Lubelski abp. Stanisław Budzik powierzył mu funkcję Dyrektora Konwiktu Księży Studentów KUL.

 

Kontakt:

Tel. 81 445 37 76
E-mail: mgrygiel[at]kul.pl

 

Do kompetencji Pełnomocnika należy:

  1. utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z organizacjami polonijnymi, polskimi parafiami za granicą i Towarzystwami Przyjaciół KUL poza granicami kraju;
  2. koordynacja działań delegatów Rektora KUL;
  3. przeprowadzanie, w porozumieniu z Prorektorem ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą, akcji promujących KUL za granicą;
  4. popularyzowanie wśród Polonii inicjatyw podejmowanych przez KUL, w szczególności przez Uniwersytet Otwarty i Szkołę Języka i Kultury Polskiej, w porozumieniu z kierownikami tych jednostek.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2013, godz. 06:15 - Andrzej Zykubek