efs_z_podp1flagaue_400equal_logo1

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)".
Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, współfinansowany ze środków EFS.Projekt jest realizowany z następującymi jednostkami naukowymi KUL:

 • Zakład Tyflodydaktyki Języka Angielskiego, Instytut Filologii Angielskiej (Wydział Nauk Humanistycznych KUL),
 • Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii (Wydział Nauk Społecznych KUL),
 • Katedra i Zakład Psychologii Rehabilitacji, Instytut Psychologii (Wydział Nauk Społecznych KUL),
 • Katedra Socjologii Kultury, Instytut Socjologii (Wydział Nauk Społecznych KUL).

Opiekę organizacyjną nad Studiami Podyplomowymi z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego sprawuje Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL.

Budżet projektu: 7 111 850,86 PLN, z tego KUL - 1 298 442,94 PLN.

Czas trwania projektu: 01.07.2005 – 31.12.2007 (działanie 2 ).

Cele projektu:

 • główne założenie - przeciwdziałanie dyskryminacji osób z dysfunkcją wzroku na rynku pracy, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • wypracowanie nowych, skutecznych metod nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcją wzroku oraz ujednolicenie standardów dostępności adaptacji materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Beneficjenci / Grupa docelowa:

Beneficjenci projektu to osoby niewidome i niedowidzące oraz uczestnicy studiów podyplomowych i pracownicy Ośrodka Doradztwa Zawodowego dla Osób z Dysfunkcją Wzroku.


Rola KUL w projekcie:

 • pomoc merytoryczna w realizacji działań objętych projektem,
 • wypracowanie nowych metod nauczania języka angielskiego osób niewidomych i słabowidzących,
 • zorganizowanie rocznych Podyplomowych Studiów Tyflodydaktyki Języka Angielskiego oraz bezpłatnych kursów języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku,
 • stworzenie Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych przygotowującego materiały na potrzeby kursów w postaci grafiki dotykowej i udźwiękowionej grafiki dotykowej oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć w formie e learningowej,
 • doradztwo zawodowe,
 • współpraca międzynarodowa.

Osiągnięcia i zrealizowane działania:

 • w dniu 13 V 2006 r. rozpoczęły się roczne Studia Podyplomowe z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego,
 • rozpoczęcie rekrutacji na bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla osób z dysfunkcją wzroku.

Partnerzy:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – Administrator projektu,
 • Polski Związek Niewidomych (PZN),
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS),
 • Uniwersytet Warszawski (UW),
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL).

Personel zaangażowany w projekt:

6 osób (pracowników naukowych) uczestniczących w działaniach merytorycznych projektu:

 • prof. dr hab. Bogusław Marek – Koordynator Merytoryczny Projektu,
 • prof. dr hab. Piotr Francuz,
 • dr Tomasz Sękowski,
 • dr hab. Wojciech Otrębski,
 • dr Dariusz Wadowski,
 • mgr Magdalena Szubielska.

Wykładowcy i prowadzący ćwiczenia w ramach Studiów Podyplomowych z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego:

 • dr Antonina Adamowicz-Hummel – Zakład Tyflopedagogiki APS,
 • mgr Piotr Steinbrich - Katedra Współczesnego Języka Angielskiego KUL,
 • mgr Beata Furmańczyk – Moś – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie,
 • mgr Mirosława Błaziak - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie,
 • mgr Aldona Kałkus - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie,
 • mgr Ewa Sękowska - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie,
 • mgr Anna Bucior – KUL,
 • mgr Katarzyna Jaworska – KUL,
 • Marcin Matys - grafik Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych,
 • Henryk Kawecki – pracownik administracyjno – techniczny Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych.

Osoby zatrudnione przy pracach administracyjnych projektu:

 • mgr Michał Jastrzębski – koordynator administracyjny projektu,
 • mgr Małgorzata Janczarek – Kierownik Studiów Podyplomowych z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego,
 • mgr Anna Szwed - sekretarz Studiów Podyplomowych z Tyflodydaktyki Języka Angielskiego,
 • mgr Katarzyna Myk – asystent koordynatorów,
 • Marcin Matys – grafik Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych,
 • Henryk Kawecki – pracownik administracyjno – techniczny Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych.


Autor: Beata Głażewska
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2008, godz. 17:10 - Krystyna Szawłowska