Ukończenie studiów z ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA predysponuje Absolwenta do podjęcia pracy w kilku różnych obszarach gospodarki narodowej.

 

1.  ARCHIWA HISTORYCZNE

Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka przygotuje do podjęcia pracy w archiwach historycznych, zwłaszcza w archiwach państwowych, archiwach Instytutu Pamięci Narodowej czy też archiwach kościelnych posiadających zasób historyczny. Pozwoli również na dalszy rozwój osobisty i naukowy w obszarze np. nauk ściśle historycznych przez podjęcie studiów II stopnia kierunku Historia lub na innych, na który dopuszczono przyjmowanie kandydatów z tytułem licencjata zarządzania dokumentacją i archiwistyki.

 

2. ARCHIWA ZAKŁADOWE I SKŁADNICE AKT

Współcześnie dokumentacja powstająca w toku działania różnorodnych jednostek organizacyjnych ma charakter masowy, a jednocześnie każda instytucja wytwarza dokumentację o różnym charakterze, różnej wartości i w różnorodnej postaci fizycznej (aktowa, mechaniczna, elektroniczna itp.). Ostatecznie materiały te muszą trafić do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Dlatego Absolwent kierunku będzie specjalistą potrafiącym z jednej strony ocenić wartość tej dokumentacji pod kątem archiwalnym, z drugiej zaś będzie dokładnie znał procedury przyjmowania, opracowywania, ewidencjonowania, brakowania czy też, w przypadku archiwów zakładowych objętych nadzorem państwowej służby archiwalnej, przekazywania materiałów o wartości historycznej do archiwów państwowych. Jednocześnie nabędzie umiejętności posługiwania się programami biurowymi oraz nowoczesnymi aplikacjami specjalistycznymi ułatwiającymi pracę archiwisty zakładowego.

 

3. KANCELARIA, SEKRETARIAT I BIUROWOŚĆ

Absolwent będzie także przygotowany do pracy w biurze, sekretariacie lub kancelarii. Stanie się specjalistą w zakresie zarządzania dokumentacją, niezależnie od typu instytucji. Nabędzie umiejętności konieczne do właściwej i systematycznej kontroli przyjmowania, obiegu, przechowywania i posługiwania się dokumentacją powstającą w wyniku działalności instytucji. Będzie znał procedury obowiązujące w tradycyjnym systemie wykonywania i dokumentowania czynności kancelaryjnych, ale także będzie specjalistą w zakresie stosowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją. Zdobędzie kwalifikacje potrzebne do pełnienia funkcji referenta, dokumentalisty, asystenta menedżera, sekretarza czy organizatora pracy biurowej.

 

4. WYDAWNICTWA

Absolwent kierunku nabędzie umiejętności o charakterze edytorskim. Będzie specjalistą w zakresie przetwarzania i opracowania dokumentacji o walorach historycznych w celu przygotowania publikacji o charakterze informacyjnym, popularno-naukowym i naukowym z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych (elektronicznych) form przekazu. Posiądzie też kompetencje w zakresie kompleksowego organizowania procesu wydawniczego. Dzięki temu będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytutach naukowych, wydawnictwach i redakcjach.

 

5. INSTYTUCJE KULTURY

Dzięki połączeniu w ramach jednego kierunku wiedzy z zakresu archiwistyki, obsługi nowoczesnej kancelarii i edytorstwa, kwalifikacje absolwenta umożliwią mu pracę w instytucjach kultury, a także prowadzenie różnego rodzaju projektów służących krzewieniu historii lokalnej i edukacji społecznej oraz organizowaniu życia kulturalnego. W tym zakresie będzie szczególnie przydatny instytucjom samorządu lokalnego.

 

6. ARCHIWALNE FIRMY USŁUGODAWCZE

Absolwent kierunku posiądzie wiedzę i przygotowanie zawodowe umożliwiające mu pracę w firmach depozytowych, przechowujących dokumentację powierzoną przez inne podmioty na zasadzie działalności komercyjnej. W szczególności spełniać będzie wymogi formalne z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68 poz. 596).

 

7. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu elektronicznego, utrzymywania kontaktów z mediami, budowania wizerunku. Absolwent będzie potrafił zastosować w praktyce różne aplikacje stosowane w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją. Treści programu, zwłaszcza zawarte w module „Technologie komputerowe w pracy kancelaryjno-archiwalnej”, mają na celu przygotowanie do uzyskania certyfikatu ECDL Advanced [European Computer Driving Licence] w zakresie przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych, a także certyfikatu EPP e-Urzędnik [Endorsed Product Program]. Certyfikaty te honorowane są na terenie całej Unii Europejskiej i dają szerokie możliwości znalezienia pracy w różnorodnych firmach i instytucjach, w których potrzebna jest bardzo dobra znajomość nowoczesnych technologii komputerowych.


STRONA GŁÓWNA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

PROGRAM STUDIÓW

SYLWETKA ABSOLWENTA

PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

WARUNKI REKRUTACJI


DO POBRANIA
PLAKAT          FOLDER
Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2014, godz. 00:15 - Tomasz Nowicki