PUBLIKACJE PO HABILITACJI (2009-2016)

 

Książki:

 

 1. Bibliografia interpretacji dramatów Norwida, Lublin 2011 ss. 64.

 

 1. Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Orbis”. Lublin 2009 ss. 447 + 62 tabl.

 

 1. „Quidam”. Studia o poemacie. Red. P. Chlebowski. Lublin 2011[recte: 2012] ss. 726. Seria: „Studia i monografie” [T.] XVI.

 

 1. Strona Norwida. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Sawickiemu [red. wraz z W. Toruniem, E. Żwirkowską i E. Chlebowską]. Lublin 2008 [recte: 2009] ss. 457.

 

 1. Norwid. Rzecz o wolności słowa. Oprac. P. Chlebowski. W: C. Norwid. Poematy 2. Oprac. S. Sawicki, P. Chlebowski. W: tenże. Dzieła wszystkie. Red. S. Sawicki. T. IV. Lublin 2011 [recte: 2012] ss. 456.

 

 1. Trudny Norwid. Red. P. Chlebowski. Lublin 2013 [recte: 2014] ss. 496. Seria: „Studia i monografie” [T.] XXI.

 

 1. Czesław Niemen i jego płytowe dzieła, red. wraz z Edytą Chlebowską oraz Łukaszem Niewczasem, Lublin 2014 [recto: 2015], ss. 204.

 

 

 

Artykuły naukowe:

 

 1. Cypriana Norwida emigracyjnego losu przypadki. „Cywilizacja” 2010 nr 32 s. 166-177

 

 1. O kilku notatkach i jednym rysunku, czyli Norwid w Łodzi i w Elblągu [wraz z Edytą Chlebowską]. „Studia Norwidiana” 26: 2008 [wyd. 2009] s. 115-137.

 

 1. Obraz i słowo w twórczości Norwida. W: Norwid – artysta. W 125 rocznicę śmierci poety. K. Trybuś, W. Ratajczak, Z. Dambek. Poznań 2008 [recte: 2009] s. 155-163

 

 1. „…których lepiej znać z ich cienia”. W: Człowiek, słowo, świat. Red. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa. Warszawa 2010 s. 113-123.

 

 1. Norwidowy „Rapsod” w interpretacji Niemena. W: Unisono na pomieszane języki. O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie [sic!] Czesława Niemena). R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2010 s. 60-73.

 

 1. Modlitwa Norwida jako zapis doświadczenia egzystencjalnego. W: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze. Red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011 s. 40-55.

 

 1. „Całość” jako kategoria formotwórcza i estetyczna w rocku progresywnym. Uwagi wstępne. W: Unisono w wielogłosie II. W kręgu nazw i wartości. Red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2011 s. 105-130.

 

 1. O Norwidowym „Solo” – trochę inaczej. W: Symbol w dziele Cypriana Norwida. Red. W. Rzońca. Warszawa 2011 s. 217-232 + tabl. 2 (kolor)

 

 1. Śmierć na Placu Przedajnym. Kilka uwag o pieśni XXIV poematu Quidam. W: „Quidam”. Studia o poemacie. Red. P. Chlebowski. Lublin 2011 [recte: 2012] s. 637-663 [przedruk]

 

 1. „Bema pamięci żałobny-rapsod. Rockowa suita Niemena do wiersza Norwida. „Studia Norwidiana” 27-28: 2009-2010 [wyd. 2012] s. 77-100.

 

 1. Na granicy światów – o Norwidowym pograniczu sztuk. „Studia Norwidiana” 27-28: 2009-2010 [wyd. 2012] s. 88-98.

 

 1. Między krzykiem rozpaczy a ironicznym uśmiechem: “In the Court Of The Crimson King. An Observation By King Crimson”. W: Unisono w wielogłosie III: Rock a korespondencja sztuk. Red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2012 s. 15-29.

 

 1. „Epitaph” by King Crimson: A Music Journey to the Land of Death. W: (Non) omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality. by I. Wawrzyczek and A. Kędzierska. Lublin 2012 s. 51-59.

 

 1. Dlaczego ocala? “Studia Norwidiana” 29: 2011 [wyd. 2012] s. 243-258.

 

 1. Cisza – skupienie – asceza. Henryka Mikołaja Góreckiego „Miserere Op. 44”. W: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje. Red. naukowa A. Barciak. Katowice 2013 s. 145-158.

 

 1. Korespondecja sztuk, czyli monotonia pagórków. „Studia Norwidiana” 30: 2012 [recte: 2013] s. 229-243.

 

 1. „Quidam” wobec poetyki żywych obrazów. Przyczynek do genologii poematu. „Studia Norwidiana” 31: 2013 s. 117-135.

 

 1. Brzozowski – Norwid, czyli próby. „Studia Norwidiana” 31: 2013 s. 246-256.

 

 1. Bema pamięci załobny-rapsod. Rockowa suita Niemena do wiersza Norwida. W: Trudny Norwid. Red. P. Chlebowski. Lublin 2013 [recte: 2014] s. 439-470. Seria: „Studia i monografie” [T.] XXI. Artykuł jest przedrukiem, zob. poz. 11.

 

 1. W blasku Tanatosa. Komentarz do „Epitaph” King Crimson. W: Unisono w wielogłosie 4. Rock a media. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013 [recte: 2014] s. 125-137.

 

 1. Norwidowy „Album Orbis” a idea „pięknej książki”, „Sztuka Edycji” 2013 nr 2, s. 31-38.

 

 1. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Próba nowej lektury Norwidowskiego poematu Quidam, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 2, s. 107-125.

 

 1. O wartości ciszy w muzyce. W: Muzyka i wartości. Praca zbiorowa pod red. J. Kurka i K. Maliszewskiego, Chorzów 2014, s. 71-78.

 

 1. Irydiona podróż do kresu nocy. W: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie. Pod red. A. Markuszewskiej. Toruń 2014 s. 145-160.

 

 1. Norwid do „Poety-Ruin” – bez listu. O tekście „Do Z. K.”, „Studia Norwidiana” 32: 2014, s. 131-146.

 

 1. Dramatyczny żywioł "Quidama", w: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu, red. Agnieszka Ziołowicz, Roman Dąbrowski, Kraków 2014, s. 251-279.

 

 1. Edytorstwo jako miejsce spotkania (po)nowoczesności z tradycją, w: Romantyzm w zwierciadle postmodernizmu (i odwrotnie), red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Warszawa 2014, s. 493-514.

 

 1. "Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem". Historia i historiozofia w Norwidowym "Quidamie", w: Norwid wobec historii, pod red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2014, s. 281-297 [skromniejsza wersja artykułu z poz. 23]. Seria: "Studia i monografie" t. XXIV.

 

 1. Gatunek w rocku progresywnym: od klasyfikacji poprzez typologię ku politypiczności pojęć. (Na przykładzie rockowej suity), w: Unisono w wielogłosie 5, Red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2014, s. 30-41.

 

 1. Protestantyzm - Bizancjum - Islam. Uwagi na marginesie lektury trzech notatek Norwida, "Ruch Literacki" 2014 nr 6, s. 577-588.

 

 1. Noc i mrok w „Quidamie”, w: Noce romantyków. Literatura - kultura - obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, Kraków 2015, s. 152-164.

 

 1. Rosjanie w Ameryce - Polacy w Moskwie - Asmodeusz w kraju przyszłości. Komentarz do listu Cypriana Norwida do Karola Ruprechta z 24 września 1863 roku, w: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2015, s. 59-78.

 

 1. Jak rozumieć Idée Fixe Niemena? Wokół semantyki tytułu, w: Niemen i jego płytowe dzieła, red. P. i E. Chlebowscy, przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2014 [recte: 2015], s. 37-65.

 

 1. Malarz dźwiękowych obrazów. Kilka uwag o płycie „Terra Deflorata”, w: Niemen i jego płytowe dzieła, red. P. i E. Chlebowscy, przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2014 [recte: 2015], s. 71-86.

 

 1. Francuski łącznik, w: Niemen i jego płytowe dzieła, red. P. i E. Chlebowscy, przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2014 [recte: 2015], s. 179-195.

 

 1. Spotkania Józefa Ignacego Kraszewskiego z „Ostatnią Wieczerzą”, czyli trzy epizody z włoskiej podróży, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2015, nr 2 (36), s. 40-55. Inna wersja tego artykułu, w: Kraszewski i nowożytność. Studia, Idea i układ tomu J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 59-75.

 

 1. „To jest najgłupsza, najhaniebniejsza historia pod słońcem”, „Studia Norwidiana” 33: 215, s. 219-268.

 

 1. „...donec videant Filium hominis venientem in regno suo”. O chrześcijanach i chrześcijaństwie w Quidamie, w: Norwid - spotkania kultur, red. E. Chlebowska, Lublin 2015, s. 237-251.

 

 1. „Ogień w alabastrowym naczyniu...”. Krasiński - Norwid: burzliwe dzieje romantycznej przyjaźni. W: Przyjaźń. Medium Mundi X. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2015, s. 113-127.

 

 1. Przypowieść. Jak rozumieć podtytuł poematu "Quidam"? W: Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin. Pod red. Koehlera, Wojciecha Kudyby i J.
  Sikory, Warszawa 2015, s. 169-180.

 

 1. Miasto śmierci. Epizod z włoskiej kampanii Kraszewskiego, "Pamiętnik Literacki" 2016 z. 1, s. 27-41.

 

 1. Norwida Zarysy z Rzymu. Komentarz do tekstu, w: Polak we Włoszech - Włoch w Polsce. Sztuka i historia, red. M. Wrześniak, A. Bender, Warszawa 2015 [recte: 2016], s. 155-173,

 

 1. „Przeciw tej nudzie przeklętej”: Norwid i melancholia, w: Światy melancholii. W 500-lecie Melencolii Albrechta Dürera (1514-2014), red. M. Dybizbański, A. Mazur, Opole 2016, s. 153-167.

 

 1. Blade kłosy na odłogu… - nieznany wiersz Norwida [wraz Edytą Chlebowską], „Studia Norwidiana” 34: 2016, s. 101-117 + 7 il.

 

 1. Wenecja… Norwida, w: Mądrość literatury, red. P. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 2016, s. 393-416.

 

 

 

Artykuły w druku:

 

 

 1. Formy przebiegu narracji. O albumie Genesis "Lamb Lies Down On Broadway", w: Unisono w wielogłosie 6. Red. Radosław Marcinkiewicz, Opole 2015.

 

 1. O rzeczach kilku w „Quidamie”, w: O rzeczach w twórczości Norwida [książką pokonferencyjna] red. G. Halkiewicz-Sojak, Toruń

 

 1. Strona tradycji – strona awangardy. O twórczości Gustava Mahlera, w: Mnemosyne [książka pokonferencyjna, Kraków, red. M. Cieśla-Korytowska]

 

 1. „Muszę opuścić Polskę!” – historia Andrzeja Panufnika, w: Muzyka w PRL-u [książka po konferencji w Poznaniu]

 

 

 

Artykuły popularne i popularno-naukowe:

 

 1. Od muzyki Niemena do poezji Norwida. W: Norwidologów portret własny. Red. ks. A. Dunajski. Pelplin 2010 s. 33-39.

 

 1. Andrew Keeling, Musical Guide to „In The Court Of The Crimson King” by King Crimson [rec.], „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2010 nr 1 s. 59.

 

 1. Bardziej zakręceni. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 1, s. 28-31.

 

 1. Short Stories. Miniatury, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 1, s. 32-35.

 

 1. Out Of Focus – Out Of Focus [rec. płyty], „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011, nr 1, s. 55.

 

 1. Renaissance – Renaissance (1969), Illusion (1970). [rec. płyt], „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011, nr 1, s. 56.

 

 1. Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem. T 2. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 2 s. 34-37.

 

 1. Dźwiękowy pejzaż. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 3 s. 38-41.

 

 1. In the Land of Grey and Pink. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 3 s. 44-47.

 

 1. Jajko na kraterze. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 4 s. 42-45.

 

 1. Graficzna strona ciemnej strony. [wraz z Edytą Chlebowską]. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 4 s. 32-33.

 

 1. Niemen Non Stop[Relacja z Festiwalu, Słupsk październik 2011]. „Jazz Forum” 2011 nr 12 s. 46-47.

 

 1. Szwajcarski zegarek. Mainhorse. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 1 s. 32-35.

 

 1. Jajko na kraterze (2). Egg. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 1 s. 40-43.

 

 1. Refugee. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 2 (7) s. 36-41.

 

 1. Rewolucja na białym rowerze. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 3 (8) s. 38-43.

 

 1. Jajko na kraterze (3): Khan. Władca kosmicznej rudery. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 4 (9) s. 38-43.

 

 1. Kahvas Jute. Na oścież. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2013 nr 1 (10) s. 36-41.

 

 1. Europa w Afryce. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2013 nr 2 (11) s. 44-47.

 

 1. Museo Rosenbach. Potok Róż. Il Sistema: Nieznana legenda. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2013 nr 3 (12) s. 40-45.

 

 1. Celeste… znaczy niebiański. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2013 nr 4 (13) s. 42-47.

 

 1. Niemen non stop. „Jazz Forum” 2014 nr 1-2 s. 24-25.

 

 1. Od francuskiego marzenia do warszawskiego milczenia, czyli krótka historia “Dziwnego świata”. [esej w książeczce dołączonej do płyty: Czesław Niemen & Akwarele. „Dziwny jest ten świat” Polskie Nagrania PNCD 1570 Remastered and Restored Edition 2014 s. 7-13 (wersja angielska tekstu na s. 16-22, tłum.Tomasz Zymer)].

 

 1. W: Trudny Norwid. Red. P. Chlebowski. Lublin 2013 [recte: 2014] s. 5-7. Seria: „Studia i monografie” [T.] XXI.

 

 1. Ergo sum… więc jestem, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2014 nr 1 (14) s. 34-39.

 

 1. Ruskie czołgi, drewniane brzmienie i filmowy syfon, czyli krótka historia „Sukcesu”, [esej w książeczce dołączonej do edycji plyty Niemen & Akwarele, „Sukces” Polskie Nagrania, Remastered and Restored Edition 2014, s. 6-13 (wersja angielska tekstu na s. 16-23, tłum.Tomasz Zymer)].

 

 1. „Tone Float” Organisation, czyli kosmische Musik albo rytm początku, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2014 nr 2 (15) s. 38-43.

 

 1. O spoglądaniu wstecz i przed siebie, czyli krótka historia płyty „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” [esej w książeczce dołączonej do edycji plyty Niemen & Akwarele, „Czy mnie jeszcze pamietasz?” Polskie Nagrania, Remastered and Restored Edition 2014, s. 6-13 (wersja angielska tekstu na s. 16-23, tłum.Tomasz Zymer)].

 

 1. Ziarna pomysłu, gadające bębny i żałobne panny, czyli krótka historia „Enigmatycznego Niemena” [esej w książeczce dołączonej do edycji płyty Niemen Enigmatic, Polskie Nagrania, Remastered and Restored Edition 2014, s. 6-16 (wersja angielska tekstu na s. 12-27, tłum.Tomasz Zymer].

 

 1. Ibliss – Supernova: pierwszy i ostatni wybuch, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2014 nr 3 (16) s. 44-49.

 

 1. Niemen Non Stop, „Jazz Forum” 2014 nr 12 s. 50-51.

 

 1. Giles, Giles and Fripp - fundacyjny mit Karmazynowego Dworu, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2015 nr 17 s. 24-31.

 

 1. McDonald and Giles. Jak lot Ikara, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2015 nr 18 s. 30-37.

 

 1. Wprowadzenie, w: Niemen i jego płytowe dzieła, red. P. i E. Chlebowscy, przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2014 [recte: 2015], s. 5-8.

 

 1. Blind Faith. Niewinność ożywiona ślepą wiarą, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2015 nr 19, s. 34-42.

 

 1. Niemen Non Stop 2015, „Jazz Forum” 2016 nr 3 s. 50-51.

 

 1. Czesław Niemen. To przecież rapsod: bohaterski, zdarzenie historyczne..., „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 20, s. 26-29.

 

 1. Jestem w drodze, czyli narodziny, życie i śmierć, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 20, s. 32-37.

 

 1. Radiowe Opowieści z Herbacianych Oceanów, czyli imbrykowa trylogia Gong, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 20, s. 100.

 

 1. Sam Gopal. Schodami w górę - schodami w dół, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 21, s. 28-35.

 

 1. Anthony Phillips Sides (Esoteric Records) [recenzja], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 21, s. 90-91.

 

 1. SBB Follow My Dream (Fonografika 2015) / SBB Welcome [recenzja] (Fonografika, 2015) [Recenzja], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 21, s. 91.

 

 1. The Artwoods. W galerii sztuki, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 22, s. 28-36.

 

 1. Gong: The Planet Gong Trilogy (część I), „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 22, s. 66-71.

 

 1. Badger, One Live Badger [recenzja płyty], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 22, s. 90.

 

 1. Czar ów c(z)arujący, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 28-35.

 

 1. Gong: The Planet Gong Trilogy (część II), „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 74-79.

 

 1. Gong „Rejoice! I’m Dead” (Madfish 2016) [rec.], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 86.

 

 1. Anthony Phillips „1984” [rec.], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 94.

 

 1. Focus And Friends Featuring Marvino Ciribelli, „Focus 8.5 / Beyond The Horizon”, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 88-89.

 

 1. Niemen Non Stop, „Przegląd Uniwersytecki” 2016 nr 6 (listopad – grudzień), s. 40.

 

 1. Indian Summer. Nadejście Nieoczekiwanego, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 26-33.

 

 1. Piosenki jak małe filmy, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 46-49.

 

 1. Leviathan: The Legendary Lost Elektra Album, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 94.

 

 1. Anthony Phillips, Private Parts & Pieces V-VIII (5CD), „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 95.

 

 1. Son of Man, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 92.

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2017, godz. 11:07 - Łukasz Niewczas