Książki:


Cypriana Norwida „Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei chrześcijańskiej. Lublin 2000 [recte: 2001] ss. 432

 

Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Orbis”. Lublin 2009 ss. 447 + 62 tabl.

 

C. Norwid. Znaki na papierze. Utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice. Wybór i oprac. P.i E. Chlebowscy, Wstęp P. Chlebowski. Olszanica 2008 Wyd. Bosz przy współudziale Biblioteki Narodowej ss. 212 [wydawnictwo w formie albumu].

 

[Red. razem z J. Fertem] „Roczniki Humanistyczne” 1998 z. 1 [Zeszyt specjalny poświęcony Profesorowi Stefanowi Sawickiemu].

 

[Red. razem z  M. Celtem] J. Kosiński. Niemieckie obozy koncentracyjne i ich filie. Stephanskirchen b. Rosenheim 1999 [Wydawca: Drukarnia Polska „Kontrast”, Niemcy] ss. 772.

 

Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida. Oprac. A. Cedro, P. Chlebowski, J. Fert, przy współudziale: M. Busia i J. Leociaka, Lublin 2001 ss. 52

 

[Red. wraz z J. Fertem] Norwid a chrześcijaństwo. Lublin 2002 ss. 480 (tu także jako autor Wprowadzenia s. 5-8).

 

[Red. wraz z W. Toruniem] Liryka Norwida. Lublin 2003 ss. 494 (tu także jako autor Wprowadzenia s. 5-8).

 

Z. Zaniewicki. Rzecz o „Quidam” Cypriana Norwida. Wydanie przygotował i notę wydawniczą napisał P. Chlebowski. Lublin – Rzym 2007 ss. 220 (nota s. 205-209).

 

[Red.] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida. Lublin 2007 ss. 376 (w tym autor Wprowadzenia s. 5-8).

 

Bibliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida. Oprac. W. Toruń. Przy współudziale M. Busia, P. Chlebowskiego, J. Gotfryda. Lublin – Rzym 2007 ss. 40.

 

Strona Norwida. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Sawickiemu [red. wraz z W. Toruniem, E. Żwirkowską i E. Chlebowską]. Lublin 2008 [recte: 2009] ss. 457.

 

Bibliografia interpretacji dramatów Norwida, Lublin 2011 ss. 64.

 

[Redakcja] „Quidam”. Studia o poemacie. Lublin 2011[recte: 2012] ss. 726. Seria: „Studia i monografie” [T.] XVI.

 

C. Norwid. Rzecz o wolności słowa. Oprac. P. Chlebowski. W: C. Norwid. Poematy 2. Oprac. S. Sawicki, P. Chlebowski. W: tenże. Dzieła wszystkie. Red. S. Sawicki. T. 4. ss. 525. [Rzecz jest w adiustacji – red. Anna Dobak].

 

 

Artykuły, recenzje, szkice:

 

Esej o poecie [Rec. książki T. Łubieński, Norwid wraca do Paryża, Kraków 1989]. „Studia Norwidiana” 9-10 (1991-1992) s. 258-264.

 

Poeta prawdy o człowieku. „Ethos” 1992 nr 20 s. 136, 137

 

Norwid poeta prawdy o człowieku. „Scriptorem Scholarum” 1994 nr 2 [„Zeszyt Norwidowski“ (sic!)] s. 55-58.

 

„Rzecz o wolności słowa” jako problem genologiczny, „Studia Norwidiana”. 11 (1993) s. 53-74.

 

Odzyskane autografy Norwidowskie Biblioteki Narodowej w Warszawie. „Studia Norwidiana” 11 (1993) s. 111-123 [w tym dwa notatkowe inedita Norwida].

 

O Norwida sztuce głośnego czytania, czyli o deklamacji w ogólności. „Scriptores Scholarum” 1994 nr 2 [„Zeszyt Norwidowski” [sic!]] s. 17-25.

 

Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Zmartwychwstańców, oprac. P. Chlebowski, „Zeszyty Naukowe KUL” 1994 nr ¾ [recte: 1995] s. 154-172 [8 nieznanych listów z archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie]

 

Rzecz o epopei w twórczości Norwida.[Rec. książki K. Trybusia. Epopeja w twórczości Cypriana Norwida. Wrocław 1993]. „Studia Norwidiana” 12-13 (1994-1995) s. 209-222.

 

Kilka drobiazgów biograficznych, „Studia Norwidiana” 12-13 (1994-1995) s. 171-182.

 

„Bruno” T.A.Olizarowskiego, czyli magnetyzm oczu. W: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. Red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak Poznań 1995 s. 215-234.

 

„Tak wyjść poza czas...”. [Rec. Tomiku poezji Anny Piskurz], „Akcent” 1995 nr 1 s. 154-158.

 

Kazimiera Iłłakowiczówna. Poezje. Wybór, wstęp i komentarz Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. Lublin 1993 [Rec.], „Pamiętnik Literacki” 1995 z. 2 s. 186-192.

 

Odpowiedź do Włoch...(Fraszka). W: Norwidowskie fraszki (?). Red. J. Leociak. Warszawa 1996 s. 124-138.

 

Wartość w świecie paradoksu. O „Modlitwie” Cypriana Norwida. W: Interpretacje aksjologiczne. Red. W. Panas, A. Tyszczyk. Lublin 1997 s. 55-73.

 

Akt założycielski Stowarzyszenia św. Stanisława, „Roczniki Humanistyczne” 1998 z. 1 s. 195-200 [nieznany dokument z autentycznym podpisem Mickiewicza z Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie].

 

„Rzecz o wolności słowa Norwida a Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza”. „Roczniki Humanistyczne” 1998 z. 1: [numer specjalny poświęcony Profesorowi Stefanowi Sawickiemu] s. 247-265.

 

Religijny wymiar dziejów w „Rzeczy o wolności słowa” Cypriana Norwida. W: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów. Red. P. Żbikowski. Rzeszów 1998 s. 135-149.

 

O przygodzie z zagadkowym rękopisem Norwida [Rec. książki J.W.Gomulickiego, Kępa niezapominek. O przygodzie z zagadkowym rękopisem. Podkowa Leśna 1999] „Studia Norwidiana” 17-18 (1999-2000) s. 311-323.

 

Nieznana deklaracja Henryka Sienkiewicza o przystąpieniu do Instytucji “Czci i chleba”, “Zeszyty Naukowe KUL” 1999 nr 1-2 s. 103-107.

 

Krasiński wobec Rosji. W: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia. Red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej. Toruń 2001 s. 131-144.

 

Norwidowski drobiazg epistolarny z 1880 r. „Studia Norwidiana” 19 (2001) s. 105-106.

 

Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach. „Teksty Drugie” 2002 nr 6 s. 167-179.

 

Epopeja chrześcijaństwa a epopeja chrześcijańska w twórczości Norwida, „Ruch Literacki” 2002 z. 1 s. 59-68 (tekst ten został przedrukowany w książce: Norwid a chrześcijaństwo. Red. J. Fert, P. Chlebowski. Lublin 2002 s. 249-266).

 

Z problematyki edytorskiej “Rzeczy o wolności słowa” W: Czytając Norwida 2. Red. S. Rzepczyński. Słupsk 2003 s. 207-220.

 

“Modlitwa” Cypriana Norwida, “Pamiętnik Literacki” 2003 z. 4 s. 51-64.

 

O jednym drobnym wierszu Cypriana Norwida. W: Liryka Norwida. Red. P. Chlebowski, W. Toruń. Lublin 2003 s. 339-352 [przedruk tego tekstu w książce: Obywatel Norwid. Red. M. Szeja. Łochów 2005 s. 99-106].

 

O notatnikach i albumach Norwida (kilka uwag wstępnych). W: Genologia Cypriana Norwida. Red. A. Kuik-Kalinowska. Słupsk 2005 s. 131-143.

 

„To rzecz ludzka!...” O albumie dla Teodora Jełowickiego. „Studia Norwidiana” 22-23 (2004-2005) s. 63-90.

 

Laur niedojrzały [współautor Edyta Chlebowska]. [Rec. książki A. Melbechwskiej-Luty. Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida. Warszawa 2001]. „Studia Norwidiana” 23-24 (2004-2005) s. 189-222.

 

Zenon Przesmycki. Z Norwidowskiego Archiwum (I): Opis „Albumu Dybowskiego” [współautor Edyta Chlebowska]. „Studia Norwidiana” 24-25 (2006-2007) s. 95-191 (w tym wstęp s. 95-102).

 

Z problematyki edytorskiej notatników i albumów Norwida. „Studia Norwidiana” 24-25 (2006-2007) s. 3-28.

 

Śmierć na Placu Przedajnym. Uwag kilka o pieśni XXIV poematu „Quidam”, „Colloquia Litteraria” 2007 nr 2/3 s. 41-62 (przedruk w książce: Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu. Red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska. Lublin 2008 [recte: 2009]).

 

„Rzym – jest to miasto ogromne”. Szkic z poetyki przestrzeni w Quidamie Norwida. W: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu. Red. D. Seweryn, W. Kaczmarek i A. Seweryn. Lublin 2008 s. 309-331.

 

O sytuacji w badaniach nad Norwidem. Preliminaria. W: Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje. Red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka. Lublin 2008 s. 51-72.

 

O kilku notatkach i jednym rysunku, czyli Norwid w Łodzi i w Elblągu [wraz z Edytą Chlebowską]. „Studia Norwidiana” 26: 2008 [wyd. 2009] s. 115-137.

 

Obraz i słowo w twórczości Norwida. W: Norwid – artysta. Red. Krzysztof Trybuś, Zofia Dambek. Poznań 2008 s. 155-163.

 

Cypriana Norwida emigracyjnego losu przypadki. „Cywilizacja” 2010 nr 32 s. 166-177.

 

„…których lepiej znać z ich cienia”. W: Człowiek, słowo, świat. Red. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa. Warszawa 2010 s. 113-123.

 

Norwidowy „Rapsod” w interpretacji Niemena. W: Unisono na pomieszane języki. O rocku, jego twórcach i dziełach  (w 70-lecie [sic!] Czesława Niemena). Red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2010 s. 60-73.

 

Od muzyki Niemena do poezji Norwida. W: Norwidologów portret własny. Red. ks. A. Dunajski. Pelplin 2010 s. 33-39.

 

Modlitwa Norwida jako zapis doświadczenia egzystencjalnego. W: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze. Red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011 s. 40-55.

 

„Całość” jako kategoria formotwórcza i estetyczna w rocku progresywnym. Uwagi wstępne. W: Unisono w wielogłosie II. W kręgu nazw i wartości. Red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2011 s. 105-130.

 

O Norwidowym „Solo” – trochę inaczej. W: Symbol w dziele Cypriana Norwida. Red. W. Rzońca. Warszawa 2011 s. 217-232 + tabl. 2 (kolor)

 

Śmierć na Placu Przedajnym. Kilka uwag o pieśni XXIV poematu Quidam. W: „Quidam”. Studia o poemacie. Red. P. Chlebowski. Lublin 2011 [recte: 2012] s. 637-663 [przedruk]

 

„Bema pamięci żałobny-rapsod. Rockowa suita Niemena do wiersza Norwida. „Studia Norwidiana” 27-28: 2009-2010 [wyd. 2012] s. 77-100.

 

Na granicy światów – o Norwidowym pograniczu sztuk. „Studia Norwidiana” 27-28: 2009-2010 [wyd. 2012] s. 88-98.

 

 

Prace popularnonaukowe, popularne i przyczynkarskie:

 

Zygmunt Krasiński [hasło]. W: Religia. Encyklopedia. T. 6. Red. T. Gadacz, B. Milerski. Warszawa 2002 s. 89-90.

 

Cyprian Norwid [hasło]. W: Religia. Encyklopedia. T. 7. Red. T. Gadacz, B. Milerski. Warszawa 2003 s. 348-350

 

Norwid Niemena, „Jazz Forum” 2006 nr 10-11 s. 56-60.

 

Weather Report, Forecast: Tomorrow [Rec. wydanego w 2006 przez Columbia Records 4-płytowego wydawnictwa, grupy jazz-rockowej Weather Repoert], “Jazz Forum” 2007 nr 1-2 s. 58-60.

 

Carlos Santana And Wayne Shorter, Live At The Monrtreux Jazz Festival 1998 [Rec. wydanictwa płytowego, DVD + 2 CD, wyd. w tzw. limitowanej edycji przez Liberation Entertainment Production w r. 2007], „Jazz Forum” 2007 nr 4-5 s. 58, 59.

 

Zaginione taśmy [recenzja dwu zestawów płytowych grupy SBB: Lost Tapes Vol. 1, Lost Tapes Vol. 2 – w sumie 18 płyt CD w dwu pudełkach opublikowanych przez Metal Minde Productions w 2005 i 2006], „Jazz Forum” 2008 nr 4-5 s. 52-56.

 

Od Komedy do Norwida. Esej, który ukazał się w „książeczce”, stanowiącej część fonograficznego wydawnictwa, dwupłytowego kompaktowego albumu: Niemen: Kattorna  JJ’72 / Pamflet na ludzkość JJ’75 (2CD, Polskie Radio 2009)

 

Andrew Keeling, Musical Guide to „In The Court Of The Crimson King” by King Crimson [rec.], „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2010 nr 1 s. 59.

 

Andromeda. Bardziej zakręceni. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 1, s. 28-31.

 

Short Stories. Miniatury, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 1, s. 32-35.

 

Out Of Focus – Out Of Focus [rec. płyty],  „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011, nr 1, s. 55.

 

Renaissance – Renaissance (1969), Illusion (1970). [rec. płyt],  „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011, nr 1, s. 56.

 

Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem. T 2.  „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 2 s. 34-37.

 

Dźwiękowy pejzaż. Affinity. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 3 s. 38-41.

 

In the Land of Grey and Pink. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 3 s. 44-47.

 

Jajko na kraterze. Arzachel. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 4 s. 42-45.

 

Graficzna strona ciemnej strony. [wraz z Edytą Chlebowską]. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 4 s. 32-33.

 

Niemen Non Stop [Relacja z Festiwalu, Słupsk październik 2011]. „Jazz Forum” 2011 nr 12 s. 46-47.

 

Szwajcarski zegarek. Mainhorse. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 1 s. 32-35.

 

Jajko na kraterze (2). Egg. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 1 s. 40-43.

 

 

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2012, godz. 14:12 - Łukasz Niewczas