PROGRAM ĆWICZEŃ Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W ROKU 2011/2012

1.

Pojęcia ogólne z zakresu postępowania cywilnego. Źródła prawa postępowania cywilnego. Systematyka Kodeksu postępowania cywilnego. Pojęcie sprawy cywilnej.

2.

Przesłanki procesowe (bezwzględne/względne, dodatnie/ujemne). Przesłanka procesowa a przesłanka materialno-prawna.

Relacje między postępowaniem cywilnym a postępowaniem karnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym..

3.

Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym (ustawowa/umowna/delegacyjna, rzeczowa/miejscowa/funkcjonalna), zasada ciągłości właściwości sądu (art. 15 k.p.c.), niewłaściwość sądu (usuwalna, nieusuwalna). Skład sądu. Wyłączenie sędziego.

4.

Podmioty postępowania cywilnego: pojęcie i atrybuty strony procesowej, zdolność sądowa i procesowa, działanie osoby prawnej, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa. Przedstawicielstwo ustawowe. Udział prokuratora i organizacji społecznych w postępowaniu.

5.

Wielopodmiotowość w procesie. Następstwo prawne i następstwo procesowe. Współuczestnictwo procesowe. Podmiotowe przekształcenia w procesie. Postępowanie grupowe.

6.

Interwencja główna i uboczna. Przypozwanie. Pełnomocnictwo procesowe. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa.

7.

Koszty postępowania cywilnego: zasady ponoszenia kosztów w trybie procesowym, nieprocesowym, postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Koszty sądowe. Zwolnienie od kosztów sądowych.

8.

Czynności procesowe. Pisma sądowe i procesowe. Elementy pisma procesowego. Pozew.

Doręczenia (podmioty dokonujące doręczeń, terminy doręczeń, przedmiot doręczeń, rodzaje doręczeń).

Terminy (rodzaje, sposoby obliczania). Warunki przywrócenia terminu.

9.

Powództwo. Przedmiot procesu. Zmiana powództwa. Kumulacja roszczeń. Cofnięcie pozwu.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR). Mediacja i postępowanie pojednawcze. Charakter prawny ugody sądowej.

Sądownictwo polubowne.

10.

Posiedzenia sądowe. Przebieg rozprawy (rozpoczęcie posiedzenia, wywołanie sprawy, stanowiska stron, informacyjne przesłuchanie stron, postępowanie dowodowe, zamknięcie rozprawy, wydanie orzeczenia). Policja sesyjna.

Zachowanie pozwanego w procesie (niepodjęcie obrony, zaprzeczenie, zarzuty, wnioski formalne, powództwo wzajemne, uznanie powództwa).

Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego.

11.

Dowody i postępowanie dowodowe. Pojęcie i przedmiot  dowodu. Różnica między udowodnieniem i uprawdopodobnieniem. Ciężar dowodu. Rodzaje środków dowodowych. Zabezpieczenie dowodów.

12.

Orzeczenia sądowe. Akty decyzyjne. Ogólne i szczególne zasady orzekania. Rodzaje orzeczeń (uchwały, wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty, wpisy w księdze wieczystej).

Skutki prawne orzeczeń. Prawomocność formalna i materialna. Zakres res iudicata. Wykonalność orzeczeń. Skuteczność orzeczeń.

13.

Środki zaskarżenia (zwyczajne/nadzwyczajne, dewolutywne/względnie dewolutywne/ niedewolutywne). Środki odwoławcze (apelacja, zażalenie) - przedmiot, zakres, granice zaskarżenia, podmioty uprawnione, wymogi formalne. Postępowanie odwoławcze. Rozstrzygnięcia sądu odwoławczego.

Sporządzanie apelacji

14.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia (skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Skarga „na przewlekłość postępowania”

15.

Międzynarodowe postępowanie cywilne (źródła i zasady). Jurysdykcja krajowa (wyłączna, fakultatywna).

Skuteczność orzeczeń sądów zagranicznych. Warunki uznania orzeczenia sądu zagranicznego.

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2011, godz. 23:08 - Edyta Gapska