Uprzejmie informujemy o planowanym konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.14 „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych”, w ramach II Osi Priorytetowej: "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Dofinansowanie można otrzymać na opracowanie, we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2016, godz. 14:29 - Piotr Siemaszko