W art. 151 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje następujące brzmienie:

1a. ”Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni państwowej do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, ustalając w szczególności:

  1. wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania innych składników wynagrodzenia tak, aby wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w uczelni publicznej finansowanego z dotacji stacjonarnej, w poszczególnych grupach pracowników nie była niższa w relacji do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej prognozowanego z ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. przy uwzględnieniu zasady, że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników uczelni ustala rektor; i tak:

a)      od dnia 1 stycznia 2016 r.:

- w grupie stanowisk profesorów od 240% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2016,

- w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej – od 160% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2016,

- w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej – od 85% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2016,

- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 90% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2016,

b) od dnia 1 stycznia 2017 r.:

- w grupie stanowisk profesorów od 270% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2017,

- w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej – od 180% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2017,

- w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej – od 100% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2017,

- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 110%,prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2017,

 

c) od dnia 1 stycznia 2018 r.:

- w grupie stanowisk profesorów od 300% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2018,

- w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej – od 200% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2018,

- w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej – od 110% prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2018,

- w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 120%, prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2018.”

 

Autor: Paweł Janowski
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2018, godz. 13:22 - Dorota Marzec