autor: W. Olech, K. Perzanowski

tytuł: Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra
wydawnictwo: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 2014
liczba stron: 96

 

pobierz pdf

 

 

 

 

 


 

 

     
SPIS TREŚCI
1. Krótka charakterystyka gatunku 5
1.1. Puszcza Białowieska 11
1.2. Puszcza Borecka 12
1.3. Puszcza Knyszyńska 12
1.4. Żubry Zachodniopomorskie 13
1.5. Bieszczady 14
2. Krótka informacja na temat hodowli zamkniętych żubra, prowadzonych w Polsce przez LP i inne instytucje  - charakterystyka i pełnione funkcje 15
3. Wpływ żubra i jego ochrony na współistnienie i ochronę innych gatunków 17
3.1. Rola w ekosystemie, interakcje z innymi gatunkami 17
3.2. Zagrożenia chorobami i pasożytami 18
3.3. Znaczenie ochrony żubrów dla ochrony innych gatunków 19
4. Zasady prowadzenia Księgi Rodowodowej Żubrów 20
5. Status ochrony żubra w Polsce i w Unii Europejskiej oraz ramy prawne dla prowadzenia działań skierowanych na ochronę żubra 21
6. Opis zagrożeń i metod ochrony 22
6.1. Zagrożenia 22
7. Stosowane i zalecane metody ochrony 26
7.1. Ochrona in situ - obejmująca wszystkie działania ochronne w obrębie istniejących stad wolnościowych oraz reintrodukcja gatunku 26
7.2. Ochrona ex situ - obejmująca wszystkie działania ochronne w obrębie hodowli zamkniętych stanowiąca uzupełnienie ochrony in situ 32
7.3. Podejmowane działania ochronne w Europie i w Polsce 36
7.4. Poprawa warunków bytowania zwierząt w warunkach naturalnych  i w hodowlach zamkniętych 38
7.5. Stosowanie jednolitych metod ochronnych - wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami i stosowanie najlepszych - sprawdzonych metod utrzymania żubrów w niewoli i ochrony w stanie dzikim 38
7.6. Ochrona zasobów genetycznych (bank genów, dobór i wymiana osobników między stadami) 39
7.7. Poprawa świadomości społecznej 42
7.8. Prowadzenie monitoringu przestrzennego, zdrowotnego i genetycznego stanowiącego podstawę do podejmowania działań ochronnych 43
8. Opis najlepszych praktyk 48
8.1. Utrzymanie, bieżąca opieka weterynaryjna i profilaktyka zdrowotna istniejących stad wolnych i w niewoli 48
8.2. Przeciwdziałanie podstawowym czynnikom ryzyka określonym dla lokalnych populacji żubrów - rozproszenie populacji, zwiększenie areału, zmniejszenie grup zimowych 53
8.3. Monitoring rozmieszczenia i wykorzystania środowiska w stadach wolnych; monitoring genetyczny, monitoring zdrowia 56
8.4. Ograniczenie szkód w lasach i na polach poprzez dokarmianie żubrów, kontraktację łąk i zabezpieczanie upraw 63
8.5. Działania promocyjne i edukacyjne prowadzące do lepszego zrozumienia potrzeb gatunku i poprawy stanu akceptacji dla jego bytności w środowisku 68
8.6. Współpraca NGO, naukowców, administracji LP oraz państwowych służb ochrony przyrody, parków narodowych, RDOŚ, GDOŚ 70
8.7. Utworzenie nowych stad żubrów - kompletna baza danych dobrych praktyk w tym zakresie do wykorzystania w innych lokalizacjach, liczebność, odświeżenie krwi 72
8.8. Poprawa warunków bytowania żubrów w warunkach hodowli zamkniętej, budowa lub modernizacja infrastruktury hodowlanej 78
9. Podnoszenie akceptacji społecznej poprzez utworzenie bazy edukacyjnej i promocyjnej 86
10. Utworzenie bazy szkoleniowej dla potencjalnych hodowców żubrów 90
11. Podsumowanie 92
Literatura 94

 

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014, godz. 14:17 - Sylwia Gielarek