Dział Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną administracji pełniącą funkcję doradczą w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także jednostką prowadzącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa. Dział Zamówień Publicznych prowadzi sprawy związane z organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem zamówień publicznych dokonywanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy:

1) koordynowanie realizacji procesu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie;

2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na Uniwersytecie;

3) przechowywanie i archiwizacja dokumentacji realizowanych postępowań zgodnie zobowiązującymi przepisami i zobowiązaniami Uniwersytetu;

4) sporządzanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień i rocznego planu zakupów oraz zmian do planów, na podstawie informacji przekazywanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

5) sporządzanie rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych;

6) udział w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących zamówień publicznych;

7) nadzór nad prawidłowością realizacji umów o zamówienie publiczne;

8) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

9) prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne;

10) prowadzenie działań służących zapewnieniu prawidłowego i jednolitego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu;

11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Uniwersytetu dotyczących zamówień publicznych.

 

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017, godz. 16:34 - Agnieszka Hencner-Chmiel