Dział Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną administracji pełniącą funkcję doradczą w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa. Prowadzi sprawy związane z organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem zamówień publicznych dokonywanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

Do zakresu działania Działu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1. Przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi w zakresie uregulowanym przepisami prawa i odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi;

2. Inicjowanie zamówień publicznych wspólnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych na podstawie zgłoszonych planów, składanych wniosków i aktualnych potrzeb Uczelni;

3. Udostępnianie aktualnych aktów prawnych w zakresie zamówień publicznych;

4. Opracowywanie przepisów wewnętrznych uczelni dotyczących zamówień publicznych;

5. Sprawowanie nadzoru nad organizacją procedur zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni w zakresie dostaw i usług;

6. Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych na podstawie danych przekazywanych z zainteresowanych jednostek organizacyjnych;

7. Prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych;

8. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

            a) opracowuje niezbędną dokumentację przetargową;

            b) udziela wyjaśnień i redaguje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania do SIWZ;

prowadzi korespondencję z Wykonawcami;

            c) gromadzi oferty i dokonuje oceny spełnienia warunków formalno-prawnych stawianych Wykonawcom;

            d) prowadzi protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

            e) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Komisji Przetargowej;

            f) współpracuje z realizatorami i komisjami przetargowymi we wszystkich fazach udzielania zamówienia publicznego;

9. Przesyłanie i publikowanie ogłoszeń wymaganych w ustawie Prawo zamówień publicznych;

10. Udział w postępowaniach odwoławczych i skargowych;

11. Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi przetargami;

12. Przygotowywanie projektów dokumentów do właściwych władz i urzędów w sprawie obniżenia podatku VAT (tj. stawka 0%) w zakresie przeprowadzanych procedur, na prośbę jednostki wnioskującej;

13. Zapewnienie obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanego na wniosek poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni.

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2012, godz. 16:13 - Agnieszka Hencner-Chmiel