ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

PRZY KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II

Al. Racławickie 14, 20-950 LUBLIN, REGON 43 12 69 814, NIP 712 26 09 674, tel./fax +48 81 445 32 33, e-mail: solidar@kul.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasz znak: 24/KU/08                                                                                     

Lublin, dn. 24 czerwca 2008 r.

  

  

Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność" KUL

w sprawie projektu porozumienia

pomiędzy Rektorem

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

a Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność"

przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

1.     W celu racjonalnej analizy możliwości wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników i przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy w odniesieniu do zasady równego traktowania osób w zatrudnianiu (art. 18.3b, art. 18.3c), postulujemy przeprowadzenie realnej analizy zasad wynagradzania pracowników w oparciu o dane z systemu S4A (analiza porównawcza stanowisk uposażenia + staż pracy + premia + dodatek funkcyjny)

2.     Akceptując pkt 1 Porozumienia, postulujemy w celu wyrównania dysproporcji wynagrodzeń znacznie niższych od średniego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach równorzędnych podniesienie wynagrodzenia o kwotę wyższą niż 10 %

3.     Biorąc pod uwagę średnią wynagrodzenia w gospodarce narodowej (wys. 2.691,03 zł, dane realne z 2007r. GUS) i informacje uzyskane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (średnia wartość podwyżki liczona miesięcznie w skali roku budżetowego 140 zł brutto na pracownika szkolnictwa wyższego), oczekujemy na realną podwyżkę o 140 zł brutto (średnio) od 1 lipca 2008r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2008r., przewidzianą przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych

4.     Postulujemy coroczną analizę możliwości płacowych KUL i realny wzrost wynagrodzenia dla wszystkich osób pracujących w KUL

5.     Świadomi deklaracji Min. Barbary Kudryckiej i Premiera Donalda Tuska z dn. 16 kwietnia 2008 r., że nakłady na szkolnictwo wyższe będą rosły  o ok. 1 mld zł przez 4 lata, począwszy od 2009r., podobnie jak nakłady na naukę, zwracamy uwagę, że nasze propozycje nie wymagają dodatkowych nakładów przewidzianych w budżecie na 2008r.

6.     Przedstawiony projekt Porozumienia Zespół ds. negocjacji płacowych podpisuje warunkowo, zakładając, że wyrażone przez Zespół ww. postulaty, zostają przyjęte przez Pracodawcę.

  

  

    Zespół ds. negocjacji płacowych

Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

Mgr Alina Czachorowska

Janusz Kuchno

Dr Tomasz Ożóg

 

 

  

  

  

  

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 11:37 - Iwona Szewczak