Porozumienie

W sprawie zasad wykorzystania uzupełnienia dotacji stacjonarnej w 2009 r.

przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń osobowych

dla pracowników uczelni,

przyznanego na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MNiSW-DFS-ZFD-7041-1703/EB/09

 

zawarte dnia 10 lipca 2009 r.

pomiędzy

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,

reprezentowanym przez ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka – Rektora

a

Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” KUL,

reprezentowaną przez dr hab. Alinę Rynio, prof. KUL – Przewodniczącą

 

§1

  1. Pracownicy uczelni otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w roku 2009, w jednakowej wysokości, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, w wysokości około 1750,- zł. brutto rocznie na 1 etat kalkulacyjny.
  2. Dodatkowe wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch transzach:

-        do końca lipca 2009 r. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

-        do końca grudnia 2009 r. za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 

§2

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymają pracownicy uczelni, których wynagrodzenia finansowane są w ramach dotacji stacjonarnej w obszarze działalności dydaktycznej, z zastrzeżeniem §6.

 

§3

Dodatkowego wynagrodzenia nie otrzymują nauczyciele akademiccy, którzy złożyli oświadczenie, że KUL jest dla nich dodatkowym miejscem pracy.

 

§4

  1. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku.
  2. Przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia zostaną odliczone okresy; urlopów bezpłatnych, wychowawczych, niezdolności do pracy i pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

 

§5

  1. Dodatkowego wynagrodzenia nie otrzymują osoby, których stosunek pracy z uczelnią ustał do dnia 30 czerwca 2009 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Pracownicy obsługi, zatrudnieni do 30 czerwca 2009 r., którzy wznowią zatrudnienie w uczelni od 1 października 2009 r., otrzymają dodatkowe wynagrodzenie po dniu 1 października 2009 r.

 

§6

Pracownicy finansowani z Funduszu Pomocy Materialnej otrzymają dodatkowe wynagrodzenie jednorazowe, z dochodów własnych uczelni, nie później niż do końca października 2009 r.

 

§7

Od kwoty dodatkowego wynagrodzenia naliczone zostaną pochodne z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

 

Przewodnicząca                                                                      Z upoważnienia Rektora KUL

Organizacji Zakładowej                                                     ks. Prof. dr hab. Stanisław Zięba

NSZZ „Solidarność“                                                             PROREKTOR

Dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

 

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2009, godz. 10:31 - Dorota Marzec