Jestem autorem i współredaktorem publikacji z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej. Pięć z tych publikacji reprezentują dwa cykle wydawnicze:

 

I. Pierwszy z nich zatytułowany „Gra o życie” poświęcony jest człowiekowi i jego problemom związanym z uzależnieniami od hazardu i tzw. nowych mediów (komputer i telefon komórkowy z dostępem do Internetu).

 

W tym cyklu ukazały się:

 

Hazard i uzależnienia wirtualne. Red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012.

Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. T. II. Lublin 2013.

 

II. Drugi cykl zatytułowany „Homo homini” dotyczy kolejnego zagadnienia, które stoi w centrum moich zainteresowań naukowych. Jest to streetworking – mało znana forma pracy socjalnej w Polsce, wymagająca definicji i metodologii. Projekt „Homo homini” wpisuje się w moją współpracę z Instytutem Psychologii KUL. Instytut był pomysłodawcą studiów na kierunku praca socjalna dla więźniów z aresztu Śledczego w Lublinie, którzy chcą podjąć w przyszłości pracę streetworkera. Ponadto Instytut realizuje projekt: „PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim”. Jestem autorem ekspertyz w tym projekcie, prowadziłem warsztaty i branżowe spotkania lobbingowe z decydentami i przedstawicielami instytucji.

 

W ramach cyklu „Homo homini” ukazały się publikacje:

 

Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012.

Granice streetworkingu. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. T. II. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt: Polihymnia 2013.

Projekt socjalny jako aktywne narzędzie pracy socjalnej. Red. A. Andrzejewska-Cioch, J. Jęczeń. T. III. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt 2014.

By życie nabrało barw - instytucje blisko ludzi. Red. T. Pajurek, A. Zaborowska. T. IV. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt 2014.

Streetworking w przestrzeni medialnej. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. T. V. (w przygotowaniu).

 

Projekt „Homo homini” cieszy się dużym zainteresowaniem sektora pozarządowego, kościołów i środowisk uniwersyteckich tak w kraju, jak i poza granicą (Niemcy, Słowacja, Ukraina, USA).

 

Oba cykle „Gra o życie”(od 2011) i „Homo homini” (od 2012) powstały na gruncie projektów naukowo-badawczych, których jestem kierownikiem. Jestem także przewodniczącym komitetów redakcyjnych tych serii wydawniczych oraz organizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, które stanowią element tychże projektów. Z cyklu „Gra o życie” zorganizowano 2 konferencje ogólnopolskie, z cyklu „Homo homini” – 5 konferencji naukowych,  w tym 4 konferencje międzynarodowe.

 

Pozostałe publikacje, których jestem współredaktorem, należą do projektu badawczego realizowanego w Instytucie i zatytułowanego „Centrum Badań nad Rodziną”.

 

Praca z młodzieżą akademicką. Od 2004 pracuje z młodzieżą akademicką: organizował warsztaty dziennikarskie dla studentów socjologii KUL i UMCS w Radio PLUS Lublin (2004), koordynował Program Profilaktyczny KUL, w tym Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL (2004-05), brał udział w programie MOST (2004-05), był opiekunem Koła Naukowego INoR KUL (2006-2011). Współorganizował seminarium naukowe dla studentów pracy socjalnej w Katholische Universitat Eichstätt-Ingolstadt, Fakultet Pracy Socjalnej (2013).

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018, godz. 13:08 - Jarosław Jęczeń