Nowy kierunek studiów

studia II stopnia

Celem kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu pracy socjalnej do działań w zakresie zarządzania i organizacji usług społecznych. Kierunek zapoznaje studentów z problemami i zjawiskami społecznymi, nurtującymi współczesne społeczeństwa (ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, starością, zjawiskami patologii społecznej) oraz zasadami diagnozowania, przeciwdziałania oraz rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

 

 

>> Studia w Instytucie Socjologii KUL umożliwiają studentom kierunku Praca Socjalna I stopnia kontynuowanie dalszej ścieżki kształcenia na drugim stopniu. Do studiów z zakresu pracy socjalnej zachęcamy jednak także absolwentów innych kierunków z zakresu nauk społecznych.

 

 

W programie kształcenia uwzględniono blok problemowy dotyczący poradnictwa zdrowotnego i promocji zdrowia, nawiązujący do współczesnych koncepcji zdrowia publicznego, w tym zwłaszcza tzw. „nowego zdrowia publicznego”, a także socjologii zdrowia, choroby i medycyny.

 

W ramach bloku problemowego o profilu zdrowotnym oferujemy także kształcenie w zakresie umiejętności praktycznych dotyczących zagadnień opiekuńczych, , wśród których centralne miejsce zajmują wielokierunkowo powiązane zagadnienia niezakaźnych chorób przewlekłych, zdrowia ludzi starych, oraz niepełnosprawności.

 

Kierunek zapewnia przygotowanie pracowników socjalnych do pracy w instytucjach i organizacjach, których celem jest diagnozowanie, rozwiązywanie i zapobieganie problemom społecznym, jak i wsparcie organizacyjne pracy socjalnej, stanowiącej jeden z ważniejszych obszarów działania nowoczesnej polityki społecznej. W toku nauczania w ramach kierunku student otrzymuje przygotowanie do realizacji podstawowych działań z zakresu:

 1. Edukacji zdrowotnej, ukierunkowanych na podnoszenie świadomości zdrowotnej jednostek i grup społecznych, a także promowanie indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie poprzez podejmowanie prozdrowotnych stylów życia.
 2. Projektowania i realizacji (w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym) działań o charakterze pomocowym i opiekuńczym. Zapotrzebowanie na taki profil przygotowania naszych absolwentów jest konsekwencją:
  1. procesów demograficznego starzenia się społeczeństwa
  2. newralgicznej pozycji niezakaźnych chorób przewlekłych w strukturze problemów zdrowotnych współczesnych społeczeństw
  3. wysoce niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób nowotworowych w Polsce (wysoki poziom umieralności w Polsce z powodu nowotworów złośliwych, na tle przeciętnej sytuacji w krajach UE)
 3. Diagnozowania i planowania strategii zmiany w dziedzinie szeroko rozumianych problemów społecznych.

 

>> Kierunek Praca Socjalna jest odpowiedzią na wymogi stawiane przez UE polskiemu rynkowi usług społecznych, systemowi pomocy społecznej i szeroko rozumianej polityki społecznej. 

 

 

 

 

Kierunek oferuje kształcenie na dwóch ścieżkach specjalizacyjnych: 

 

Diagnoza społeczna i zarządzanie usługami socjalnymi (działania w obszarze szeroko rozumianych usług socjalnych, opiekuńczych  świadczonych w domu oraz prowadzenie różnego rodzaju instytucji opiekuńczych, umiejętność diagnozowania problemów i zasobów społecznych)

 

Poradnictwo zdrowotne i opieka w cyklu życia (kształcenie z tego zakresu obejmuje bloki problemowe dotyczące: zagadnień organizacyjno-prawnych dotyczących ochrony zdrowia i usług opiekuńczych, zdrowia publicznego, z uwzględnieniem promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; wybranych szczegółowych problemów zdrowotnych, implikujących kwestie opiekuńcze: niepełnosprawności,  starości, chorób przewlekłych, zaburzeń psychicznych, a także terminalnej fazy chorowania, umierania i śmierci; problemów praktycznych w zakresie opieki i sposobów ich rozwiązywania

 

Będziesz przygotowany do pracy w:

 1. instytucjach krajowych i unijnych o charakterze pomocowym i opiekuńczym, w dziedzinie szeroko rozumianej pracy socjalnej: Regionalnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Urzędach Wojewodów, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej, świetlicach i klubach socjoterapeutycznych,
 2. jednostkach administracji państwowej i samorządowej: jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitalach, sanatoriach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych – do wykonywania zadań tych jednostek w zakresie pomocy społecznej,
 3. instytucjach pozarządowych działających w sektorze usług społecznych,
 4. średnich i dużych przedsiębiorstwach w działach public relations, będących odpowiedzialnymi za kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem społecznym,
 5. dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach związanych ze świadczeniami usług społecznych, w tym pracy socjalnej dla produkcyjnej kadry pracowniczej,
 6. firmach szkoleniowych,
 7. firmach consultingowych, działających w sektorze medycznym
 8. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z problemami zdrowotnymi i na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

W ramach zajęć studenci nabędą następujące praktyczne umiejętności, pomocne w pracy pracownika socjalnego: 

 1. umiejętność pracy w oparciu o projekty z dziedzin szeroko rozumianej polityki społecznej
 2. tworzenie map zasobów i potrzeb
 3. umiejętność dokonywania diagnozy społecznej w oparciu o poznane techniki gromadzenia danych i ich analizy
 4. praktyczne umiejętności komunikacyjne niezbędne w zarządzaniu
 5. poznają kluczowe zasady przygotowania i prowadzenia prezentacji oraz mechanizmy komunikacji z grupą odbiorców
 6. absolwent specjalności „Poradnictwo zdrowotne i opieka w cyklu życia” zyska umiejętność planowania działań w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do niezakaźnych chorób przewlekłych, zajmujących kluczową pozycję we współczesnej strukturze zagrożeń zdrowotnych (choroby układu krążenia, choroby nowotworowe);
 7. w oparciu o wiedzę, dotyczącą struktury i funkcji systemów opieki zdrowotnej w Polsce i UE będzie potrafił koordynować i planować rozwiązywanie problemów natury opiekuńczej, implikowanych chorobami przewlekłymi / niepełnosprawnością / starością / terminalną fazą chorowania etc.
 8. będzie także posiadał praktyczne umiejętności, pozwalające na partycypację w realizacji działań o charakterze opiekuńczym, ze świadomością granic / obszarów kompetencyjnych przedstawicieli profesji medycznych.

 

>>  REKRUTACJA  << 

 

Kontakt:

Instytut Socjologii, tel. 81 445-33-55

e-mail: instytut.socjologii@kul.pl

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2015, godz. 14:38 - Tomasz Peciakowski