Ekonomia społeczna to określenie takiej działalności gospodarczej, w której działania zorientowane są na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia, dodatkowo są to działania podejmowane z oddolnej, obywatelskiej inicjatywy. Jest to specyficzne połączenie działalności ekonomicznej i społecznej, dzięki któremu tworzy się na przykład przedsiębiorstwa społeczne czy spółdzielnie socjalne.

 

W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z ideą ekonomii społecznej, zasadami tworzenia przedsiębiorstw społecznych i ich funkcjami w systemie usług społecznych. Nauczą się konstruowania planów rozwoju ekonomii społecznej. Dzięki wiedzy z zakresu zarządzania w organizacjach i instytucjach będą przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem społecznym oraz usługami społecznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym. Zapoznają się ze specyfiką usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Polsce i Unii Europejskiej, zasadami i sposobami ich świadczenia, metodami organizacji i współpracy instytucjonalnej w tym zakresie.

 

Przedmioty wiodące:

► Podstawy ekonomii społecznej

► Przedsiębiorczość społeczna z kontekście pracy socjalnej

► Podstawy diagnozy społecznej

► Specjalistyczne usługi opiekuńcze

► Społeczne podstawy rehabilitacji kompleksowej

► Organizacja usług społecznych w gminie i powiecie

 

Perspektywy zatrudnienia

► Spółdzielnie socjalne
► Organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje pożytku publicznego
► Centra integracji społecznej
► Działy marketingu firm działających w sferze usług społecznych (szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne)
► Zespoły eksperckie zajmujące się zarządzaniem finansami usług społecznych
► Zespoły prowadzące działalność na rzecz integracji społecznej  i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2017, godz. 20:33 - Tomasz Peciakowski