KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
 
Opis kierunku :
 

Kierunek praca socjalna jest w ofercie KUL od roku 2010. Pojawił się jako kontynuacja prowadzonej na kierunku nauki o rodzinie specjalizacji pracownik socjalny oraz badań poświęconych problematyce życia małżeńskiego i rodzinnego w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL. Praktyki odbywają się w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Studenci odbywają praktyki organizowane przez Uczelnię.

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Teologii w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski;

b) język obcy nowożytny,

c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw (60% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (40% wyniku końcowego).

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o społeczeństwie.

 

Literatura: Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie, prawie, red. Sławomira Wronkowska, Maria Zmierczak, Warszawa: PWN 2007.

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 13:00 - Magdalena Kargol