TEMAT   PRACY   LICENCJACKIEJ

 

ABSOLWENT
 2011  
Wskaźniki makrofitowe w ocenie stanu wód

Abramek Agnieszka

 

Ocena stanu jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego w aspekcie acydifikacji wód

Bartman

Aneta

 

Sposoby ochrony jezior w Polsce

Kaliniak

Joanna

 

Charakterystyka roślinności w objętych ochroną jeziorach humusowych

Kułakowska

Kamila

 

Gatunki obcego pochodzenia we florze wód terenów podmokłych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Makuła

Paulina

 

Glony planktonowe jako wskaźnik stanu ekologicznego jeziora Obradowskiego

Marchwińska Kamila

 

Wpływ turystyki na funkcjonowanie jezior

Słodka

Adriana

 

2010

 

Masowe pojawy glonów pro- i eukariotycznych w jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

 

Będer

Karolina

Ocena jakości wód jeziornych w Polsce w oparciu o elementy biologiczne w świetle wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej

Jarończyk Dorota

 

Charakterystyka ekologiczna jeziora Łukie w Poleskim Parku Narodowym

Zachwieja 

Feliks

 

Rola fitoplanktonu jako wskaźnika stanu troficznego wybranych zbiorników wodnych Lubelszczyzny

Żuk 

Karolina

   

 

 

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2014, godz. 20:34 - Agnieszka Artemiuk