2014
Absolwent Temat pracy licencjackiej
Promotor
Bielecka Joanna
Charakterystyka i stan zachowania pomników przyrody na obszarze miasta Przemyśla prof. dr hab. K. Perzanowski
Borzęcki Andrzej
Parametry populacyjne i pozyskanie łowieckie dzika w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie prof. dr hab. K. Perzanowski
Galant Monika Dynamika rozprzestrzeniania się populacji wilka w Polsce prof. dr hab. K. Perzanowski
Kowalska Karolina Wpływ farm wiatrowych na ssaki naziemne dr R. Łopucki
Kubaczyński Adam Wpływ nachylenia stoku na aktywność metaboliczną wybranej gleby organicznej prof. dr hab. K. Perzanowski
Siłuszyk Klaudia Udział grzybów i bakterii w metabolizmie wybranej gleby organicznej prof. dr hab. K. Perzanowski
 
2013
Absolwent Temat pracy licencjackiej
Promotor
Blachani Aleksandra
Dynamika liczebności sarny, jelenia i dzika na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Brodowicz Katarzyna
Postawy społeczne względem chronionych gatunków konfliktowych – przykład chomika europejskiego Cricetus cricetus dr R. Łopucki
Brzozowska Agata Porównanie przebiegu zmian tempa metabolizmu różnie uwilgotnionej gleby bielicowej dr M. Niewinna
Dul Dominika Dynamika populacji sarny Capreolus capreolus w Nadleśnictwie Gościeradów dr D. Klich
Igras Joanna Ekologiczna rola małych dolin rzecznych w miastach na przykładzie fauny drobnych gryzoni doliny Czechówki w Lublinie dr R. Łopucki

Król Natalia

Porównanie wartości energetycznej wierzby szarej (Salix cinerea) i wierzby energetycznej (Salix viminas) dr M. Niewinna
Kudelska Maria Populacja wilka Canis lupus w Białowieskim Parku Narodowym dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL) 
Strojna Katarzyna Zróżnicowanie wartości energetycznej ściółek lasu iglastego i liściastego jako rezerwuaru energii dla systemu glebowego dr M. Niewinna
 
2012
Absolwent Temat pracy licencjackiej Promotor
Borys Ewelina Występowanie bobra europejskiego Castor fiber na terenie gminy Radomyśl nad Sanem dr I. Mróz 
Chmura Katarzyna Dynamika liczebności dzika w Nadleśnictwie Kraśnik i znaczenie tego gatunku w ekosystemach leśnych dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Danielec Michalina Jolanta Zastosowanie metody selektywnej inhibicji do oznaczenia respiracji wybranych gleb (optymalne stężenia) prof. Z. Fischer
Garbacz Katarzyna Dynamika liczebności łosia na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego w latach 2001-2011 i znaczenie tego gatunku w ekosystemach leśnych dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Mazurek Anna Wpływ podwyższonej temperatury i wysychania na metabolizm gleb: rędziny i bielicy prof. Z. Fischer
Oręziak Katarzyna Dynamika liczebności populacji saren w Nadleśnictwie Spała w latach 2001-2011 i znaczenie tego gatunku w środowisku dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Sadowska Maria Różnorodność gatunkowa drobnych ssaków rezerwatu przyrody „Stasin” w Lublinie dr R. Łopucki
Weselak Justyna Trendy rozwoju polskiej energetyki ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej prof. Z. Fischer
 
2011
Absolwent Temat pracy licencjackiej Promotor
Kowalczuk Anna Ocena zasobności żeru pędowego w wybranych drzewostanach Magurskiego Parku Narodowego w sezonie wegetacyjnym dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Kożuch Małgorzata Znaczenie dolin rzecznych dla różnorodności gatunkowej drobnych ssaków na terenach miejskich dr I. Mróz
Kraczek Anna Ocena zasobności żeru pędowego w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Parczew w sezonie wegetacyjnym dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Postrzech Olga Metody i techniki stosowane w badaniach populacyjnych drobnych ssaków dr R. Łopucki
Pyszniak Magdalena Charakterystyka penetracji lasu konia biłgorajskiego w zagrodzie hodowlanej w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie” dr D. Klich
Sarzyńska Joanna Wpływ alkalizacji i zakwaszenia gleby na tempo rozkładu materii organicznej dr M. Niewinna
Sobkowicz Artur Test wpływu trzydziestodniowego działania kwaśnych i alkalicznych opadów na metabolizm gleby prof. Z. Fischer
Szast Anna Drobne ssaki przekształconych rolniczo terenów stepowych południowo-wschodniej części województwa lubelskiego dr I. Mróz
Tubis Katarzyna Próba oceny bezpośredniej reakcji metabolicznej gleby na opad kwaśny i alkaliczny dr M. Niewinna
Ul Marzena Próba oceny synergetycznego wpływu temperatury i zakwaszenia na metabolizm gleby prof. Z. Fischer
 
2010
Absolwent Temat pracy licencjackiej Promotor
Dziuba Anna
Wpływ topoklimatu na stosunek biomasy korzenia do części nadziemnej prof. Z. Fischer
Grudzień Magdalena Ocena zagęszczenia i różnorodności gatunkowej zespołu drobnych ssaków w wybranych siedliskach Magurskiego Parku Narodowego dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Grudzińska Karolina Ocena zasobności letniego żeru pędowego w wybranych drzewostanach Magurskiego Parku Narodowego dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Krzanowska Wioleta Wybiórczość pokarmowa i asymilacja u karaczana argentyńskiego (Blaptica dubia) prof. Z. Fischer

Krzepiłko Karolina

Porównanie wpływu obfitych opadów na aktywność gleb o różnych właściwościach prof. Z. Fischer

Marczewska Milena

Rola wybiórczości pokarmowej w prawidłowym funkcjonowaniu systemów ekologicznych prof. Z. Fischer
Mazurek Anna Ocena zasobności runa i biomasy ściółki w wybranych siedliskach Magurskiego Parku Narodowego dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Mydlak Piotr Parametry populacji kreta europejskiego Talpa europaea na terenie Lublina dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Osińska Weronika Sezonowe zmiany składu gatunkowego i zagęszczenia drobnych gryzoni w siedlisku grądowym w okolicach Lublina dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Puk Edyta Parametry opadu organicznego z warstwy drzew i krzewów w lesie „Dębówka” dr hab. K. Perzanowski  (prof. KUL)
Wieleba Aneta Magdalena Porównanie wpływu suszy na aktywność gleb o różnych właściwościach prof. Z. Fischer
Wieradzka Karolina Próba charakterystyki glebowo – klimatycznej wybranego stoku Beskidu Niskiego prof. Z. Fischer

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2014, godz. 12:03 - Sylwia Gielarek