TEMAT PRACY MAGISTERSKIEJ 

 

ABSOLWENT
2012  
Waloryzacja szaty roślinnej jeziora Czarnego koło Uścimowa

Sojka 

Sabina

 

Wskaźniki fitoplanktonowe jako kryterium określenia stanu ekologicznego jeziora Łukie 

Zachwieja

Feliks

 

2011  
Struktura i ilość glonów w przeżyźnionym Zalewie Zemborzyckim w 2010 roku

Garbacz

Agnieszka

 

Porównanie zanieczyszczenia wód dwóch wybranych cieków wodnych w oparciu o BZT5

Kulig 

Natalia

 

Stan ekologiczny zbiorników zapadliskowych: Nadrybie i Szczecin

Solarz

Wojciech

 

2010  
Właściwości i skład wód studziennych w gminie Szastarka

Budkowska

Monika

 

Stan ekologiczny jezior położonych w trzech różnych typach zlewni - rolnicza, turystyczna, leśno-torfowiskowa

Piętal

Piotr

 

Zasolenie wód rzek - Świnki i Wieprza oraz główne źródła tej degradacji

Smuga

Mariusz

 

2009  
Ocena bioróżnorodności flory wybranych starorzeczy Bugu

Górna

Katarzyna

 

Struktura ilościowa i jakościowa glonów planktonowych w zbiorniku zaporowym 

Kryjer

Anna

 

Rozmieszczenie chronionego gatunku grzybieni północnych Nymphaea candida C. Presl na Polesiu Zachodnim praca otrzymała nagrodę III stopnia w ogólnopolskim konkursie im. prof. Profesora Mariana Gieysztora

 

Małysz

Bartłomiej

 

Hydrobiologiczna chrakterystyka jeziora poddanego presji turystycznej na przykładzie jeziora Zagłębocze

Mazur

Barbara

 

Ocena stanu ekologicznego starorzeczy Bugu z prowadzoną gospodarką rybacką (Orchówek i Dubnik)

Podsiadła

Ewa 

 

Hydrobiologiczna charakterystyka jezior poddanych presji turystycznej z uwględnieniem cech zlewni oraz parametrów abiotycznych i biotycznych wody

Szymańska

Ewa

 

Hydrobiologiczna charkterystyka eutroficznych jezior poddanych presji rolniczej

Zaborek

Joanna

 

2008  
Parametry fizyko-chemiczne i biologiczne w trofogenicznej strefie jeziora Piaseczno

Jurewicz

Michał

 

Zanieczyszczenie rzeki Bystrzycy i wybranych dopływów mierzone wskaźnikiem BZT5 i stężeniem chlorków w wodzie

Rycaj

Joanna

 

Eutrofizacja dwóch zbiorników retencyjnych mierzona ilością glonów planktonowych

Suska

Agnieszka

 

 

 

 

Prace magisterskie powstawają w Katedrze Botaniki i Hydrobiologii od 1994 roku. Archiwum prac znajduje się w siedzibie Katedry.

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 12:44 - Agnieszka Artemiuk