2015
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Blachani Aleksandra Modyfikacja zasobności i składu gatunkowego żeru pędowego poprzez żerowanie koni biłgorajskich prof. K. Perzanowski
Dul Dominika Wieloczynnikowa zmiana parametrów fizyko-chemicznych gleb w gradiencie intensywności wypasu koni biłgorajskich w warunkach zagrodowych prof. K. Perzanowski
Igras Joanna Ocena zasobności i wartości energetycznej nawłoci kanadyjskiej na terenie Lublina prof. K. Perzanowski
Król Natalia Wartość kalorymetryczna wybranych roślin energetycznych w zależności od terminu zbioru prof. K. Perzanowski
 
2014
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Bochyński Mateusz
Udział grzybów i bakterii w metabolizmie gleby z drzewostanu olchowego i dębowego prof. Z. Fischer
Chmura Katarzyna
Analiza szkód wyrządzanych przez bobra europejskiego na terenie województwa lubelskiego oraz metody stosowane w celu ich ograniczania prof. K. Perzanowski
Danielec Michalina Udział grzybów i bakterii w metabolizmie ściółki z drzewostanu olchowego i dębowego prof. Z. Fischer
Garbacz Katarzyna Ocena efektywności zasiedlania sztucznych platform lęgowych dla bociana białego Ciconia ciconia w województwie lubelskim prof. K. Perzanowski

Mazurek Anna

Wpływ wilgotności na intensywność oddychania gleby i ściółki drzewostanu olchowego i dębowego prof. Z. Fischer

Oręziak Katarzyna

Wieloletnia zmienność poroża u sarn (Capreolus capreolus) na terenie Nadleśnictwa Spała na tle warunków środowiskowych prof. K. Perzanowski
Sadowska Maria Wybrane aspekty biologii żółwia błotnego (Emys orbicularis) na stanowisku Barycz (Dolina Zwolenki) prof. K. Perzanowski
 
2013
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Kowalczuk Anna Warunki termiczne przygruntowych mikrosiedlisk zieleni miejskiej Lublina i terenów podmiejskich dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Kożuch Małgorzata Wpływ urbanizacji na zespoły drobnych ssaków: porównanie miast różnej wielkości dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Kraczek Anna Analiza szkód rolnych powodowanych przez dziki w Nadleśnictwie Parczew dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Pyszniak Magdalena Charakterystyka żerowania konia biłgorajskiego na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)

Sarzyńska Joanna

Wpływ symulowanych kwaśnych opadów na aktywność gleb bielicy i rędziny prof. Z. Fischer

Szast Anna

Priorytetowe gatunki ssaków w sieci Natura 2000 na terenie województwa lubelskiego dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Żołnowska Katarzyna Wpływ symulowanych alkalicznych opadów na aktywność gleb bielicy i rędziny prof. Z. Fischer
 
2012
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Będer Karolina
Rozmieszczenie, liczebność i elementy biologii lęgowej bociana białego Ciconia ciconia na terenie Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Dziuba Anna Tempo dekompozycji materii organicznej w buczynie karpackiej Bieszczad prof. Z. Fischer
Grudzień Magdalena Wybiórczość pokarmowa konia biłgorajskiego w stosunku do żeru pędowego w drzewostanach Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie w warunkach hodowli zagrodowej dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Grudzińska Karolina Wpływ żerowania konika polskiego na drzewostany Roztoczańskiego Parku Narodowego w warunkach hodowli zagrodowej dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)

Krzanowska Wioleta

Aktywność wybranych gleb leśnych Białowieskiego Parku Narodowego prof. Z. Fischer

Krzepiłko Karolina

Wpływ obfitych opadów na aktywność metaboliczną gleby prof. Z. Fischer
Mydlak Piotr Występowanie wiewiórki pospolitej Sciurus vulgaris na terenie Lublina dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Osińska Weronika Charakterystyka zespołu drobnych ssaków oraz uszkodzeń drzewostanu na stanowiskach bobra europejskiego w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Puk Edyta Występowanie bobra europejskiego Castor fiber na wybranych ciekach wodnych Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Stolarska Agata Łucja Projekt ogrodu przydomowego z uwzględnieniem aktywności metabolicznej gleb prof. Z. Fischer
Wieleba Aneta Magdalena Wpływ małych opadów na aktywność metaboliczną gleby prof. Z. Fischer
Wieradzka Karolina Ocena tempa metabolizmu gleb buczyny karpackiej Bieszczad prof. Z. Fischer
 
2011
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Chudaś Marlena Dynamika liczebności lisa (Vulpes vulpes) w Poleskim Parku Narodowym dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)

Cisek

Emilia

Porównanie tempa dekompozycji materii organicznej w drzewostanie iglastym i liściastym Magurskiego Parku Narodowego dr M. Niewinna
Gnioska Dorota Zasiedlanie przez kreta europejskiego Talpa europaea terenów zurbanizowanych na przykładzie wybranych miast województwa lubelskiego dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Goclon Marek Przekształcenia struktury krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego na przestrzeni 71 lat dr D. Klich

Jarosz Agnieszka

Wpływ użytkowania łąk na aktywność metaboliczną gleby prof. Z. Fischer

Mroczek Iwona

Występowanie bobra europejskiego Castor fiber na ciekach wodnych Lublina dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Szaj Magdalena Dzienna aktywność konia biłgorajskiego w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie” dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Szeląg Agnieszka Występowanie chomika europejskiego Cricetus cricetus na terenach miejskich i podmiejskich Lublina dr hab. K. Perzanowski (prof. KUL)
Świętek Katarzyna Wpływ rudbekii nagiej (Rudbeckia laciniata) na metabolizm gleby prof. Z. Fischer
Tomas Emanuela Wpływ typu użytkowania łąk na tempo dekompozycji materii organicznej dr M. Niewinna
Żukowska Katarzyna Porównanie wpływu wilgotności na metabolizm gleb: bielicy, rędziny i murszu prof. Z. Fischer
 
2010
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Aftyka Sebastian Efekty restytucji cietrzewia  (Tetrao tetrix) w Poleskim Parku Narodowym z uwzględnieniem wpływu lisa (Vulpes vulpes)

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Antosiewicz Magdalena Zmiany struktury krajobrazu Bieszczadów Wysokich w ciągu 150 lat

dr D. Klich

Artemiuk Agnieszka Wybiórczość siedliskowa bociana czarnego Ciconia nigra w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie"

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Gielarek

Sylwia

Przekształcenia struktury krajobrazu obszaru w granicach Nadleśnictwa Baligród na przestrzeni 58 lat

dr D. Klich

Kowalczyk Ewelina

Wpływ przechowywania gleb w niskich temperaturach (+4 oC, -18 oC) na ich aktywność metaboliczną

prof. Z. Fischer

Najda

Michał

Charakterystyka zadań ochronnych prowadzonych w Poleskim Parku Narodowym związanych z czynną ochroną fauny

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Pop 

Anna

Wpływ intensywnego użytkowania łąk przez konika polskiego na różnorodność gatunkową biegaczowatych

prof. Z. Fischer

Purkot 

Monika

Wpływ intensywnego użytkowania łąk przez konika polskiego na bioróżnorodność bezkręgowców

prof. Z. Fischer

Rogowski

Kamil

Dynamika parametrów populacji dzika na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Skiwski Marcin Wybiórczość pokarmowa koników polskich w hodowli otwartej w Bieszczadach

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Sokal Justyna Wpływ intensywności użytkowania pastwisk przez konia biłgorajskiego na makrofaunę owadów

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Wieleba Agnieszka Wpływ przechowywania gleb w temperaturze pokojowej na ich aktywność metaboliczną

prof. Z. Fischer

Zagórska 

Marta

Wpływ wypasu konika polskiego (Equus gmelini subspecies silvatica) na aktywność metaboliczną gleby

prof. Z. Fischer

 
2009
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor

Aleksandrowicz

Karolina

Zasobność żeru pędowego i runa w wybranych typach lasów Karpat Rumuńskich dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Berliński

Łukasz

Ocena róznorodności gatunkowej drobnych gryzoni na terenach zieleni miejskiej Lublina dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Budzińska Agnieszka Zmienność poroża u sarn na terenie powiatu hrubieszowskiego dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Burzych

Marzena

Charakterystyka demografii populacji drobnych gryzoni terenów zieleni miejskiej Lublina dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Czępińska

Anna

Dynamika parametrów populacji dzika w okolicach Lublina dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Kasprzycki Dominik Przekształcenia roślinności runa i zespołu drobnych ssaków w lesie grądowym w okolicach Lublina

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Król Maria Magdalena Szybkość rozkładu materii organicznej w czterech drzewostanach Karpat Rumuńskich prof. Z. Fischer

Macuga

Marta

Szybkość rozkładu materii organicznej w warstwie ściółki i gleby w drzewostanie bukowym Magurskiego Parku Narodowego prof. Z. Fischer
Majewska Karolina
Wpływ wypasu koników polskich na tempo dekompozycji materii organicznej w glebie prof. Z. Fischer

Matwiejszyn

Magda

Tempo dekompozycji w warstwach ściółki i gleby drzewostanu jodłowego Magurskiego Parku Narodowego prof. Z. Fischer

Mazur Alicja Stanisława

Wpływ temperatur 12°C i 22°C na aktywność metaboliczną gleb leśnych Karpat Rumuńskich prof. Z. Fischer

Prusak

Agnieszka

Wpływ  temperatury na intensywność metabolizmu ściółki lasu jodłowego i bukowego i Magurskiego Parku Narodowego prof. Z. Fischer

Ścirka

Joanna

Wpływ temperatur 6°C, 16°C i 26°C na aktywność metaboliczną gleb lasu bukowego i jodłowego Magurskiego Parku Narodowego prof. Z. Fischer

Ślązak

Adriana 

Ocena wydajności energetycznej działalności rolnej gospodarstwa ekologicznego prof. Z. Fischer
Wojtyniak Dariusz
Zróżnicowanie struktury troficznej bezkręgowców na dwóch wybranych fragmentach krajobrazu lasu górskiego Karpat Wschodnich prof. Z. Fischer

 

2008
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor

Barszcz

Marta

Analiza możliwości metodycznych określania struktury i bioróżnorodności krajobrazu prof. Z. Fischer
Garncarz Agnieszka
Wpływ temperatur 15oC i 25oC na intensywność metabolizmu gleb lasostepu w Rezerwacie Chakaskim w rejonie Ogłachty
prof. Z. Fischer

Hofman

Emilia

Wykorzystanie przez żubry (Bison bonasus) terenów otwartych przyległych do Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej w latach 2000-2007 dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Majchrzyk

Maria

Różnorodność czy homogenność stepu syberyjskiego (Chakasja-Itkul)? prof. Z. Fischer
Pachowska Marta
Wpływ temperatur 16oC i 26oC na aktywność metaboliczną gleb pięciu płatów stepu syberyjskiego z rejonu jeziora It-Kul prof. Z. Fischer
Piekiełko Joanna
Ocena zasobności pokarmowej siedlisk dużych roślinożerców w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Birczańskie"

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Pomykała Antoni
Wpływ rodzaju pokarmu na elementy bilansu energetycznego ślinika luzytańskiego Arion lusitanicus (Gastropoda)

dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Ślusarczyk Alina
Wpływ wilka na populacje dużych ssaków kopytnych Beskidu Niskiego dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Tomala Klaudia
Zróżnicowanie struktury troficznej bezkręgowców na wybranych fragmentach krajobrazu stepu dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Walencik Albert
Opracowanie metody przyżyciowego określania suchej masy oraz ilości materii organicznej u wybranych rodzin chrząszczy (Carabidae, Scarabaeidae) dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

Wilczyńska Ewelina
Wpływ wilgotności na aktywność metaboliczną gleb leśnych rejonu Tajgi Syberyjskiej prof. Z. Fischer
Wrotkowska Karolina
Zróżnicowanie struktury troficznej bezkręgowców w trzech typach lasów rejonu Tajgi Syberyjskiej dr hab.

K. Perzanowski (prof. KUL)

 

2007
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Chołody Piotr
Porównanie dwóch metod określania heterogenności krajobrazu na przykładzie lasostepu Syberii (Ogłachty) prof. Z. Fischer
Jabłońska Patrycja Iwona
Wpływ temperatur 6 stopni, 16 stopni i 36 stopni C na aktywność metaboliczną gleby polany leśnej Tajgi Ussuryjskiej prof. Z. Fischer
Kołodyńska Magdalena Bogumiła
Wpływ temperatury na aktywność metabolizmu gleby lasu sosnowego Tajgi Ussuryjskiej prof. Z. Fischer
Łuszczak Tomasz Karol
Wpływ wilgotności na szybkość rozkładu igieł sosny zwyczajnej i sosny koreańskiej prof. Z. Fischer
Mazik Małgorzata Alicja
Porównanie intensywności matabolizmu ściółki lasu mieszanego i świerkowego w zależności od wilgotności prof. Z. Fischer
Popiołek Jolanta Małgorzata Wpływ wilgotności gleby na elementy bilansu energetycznego dżdżownicy ziemnej Lumbricus terrestris prof. Z. Fischer

 

2006
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Belicki Piotr Hieronim
Wartość energetyczna biomasy roślinnej jako wskaźnik różnorodności struktury krajobrazu górskiego Tien-Szan prof. Z. Fischer
Chmurska Aneta
Wpływ rodzaju pokarmu na elementy bilansu energetycznego saprofaga z rodzaju Chomatoiulus prof. Z. Fischer
Góra Rafał
Próba zastosowania metody Conovera do określania strawności pokarmu u owcy domowej (Ovis aries) prof. Z. Fischer
Górecki Andrzej
Wpływ szczepionki mikrobiologicznej EM-1 firmy Greenland na tempo dekompozycji materii organicznej w glebie prof. Z. Fischer
Latała Anna Lidia
Wpływ temperatury na intensywność metabolizmu ściółki liściastej Bieszczad i Tajgi Ussuryjskiej prof. Z. Fischer
Markowska Magda
Wpływ wilgotności na metabolizm gleby stepu wysokogórskiego masywu Tien Szan prof. Z. Fischer
Orzyłowska Aleksandra
Intensywność metabolizmu gleb jako wskaźnik różnorodności krajobrazu górskiego Tien Szan prof. Z. Fischer
Paruch Agnieszka
Ocena zależności pomiędzy masą ciała a wymiarami liniowymi żuków gatunku Geotrupes vernalis prof. Z. Fischer
Pastucha Arleta Katarzyna
Ocena preferencji mikrosiedliskowych nornicy rudej Clethrionomys glereolus przy zastosowaniu metody sztucznych korytarzy prof. Z. Fischer
Pituch Karol Krzysztof
Wpływ zapachu na penetrację nadrzewną nornicy rudej Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) prof. Z. Fischer
Puk Marta Anna
Porównanie tempa dekompozycji na zrekultywowanych, różnowiekowych hałdach górnictwa węgla kamiennego (Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka") prof. Z. Fischer
Rachwał Grzegorz Stanisław
Preferencje pokarmowe oraz wykorzystanie przestrzeni u tygrzyka paskowanego i krzyżaka łąkowego prof. Z. Fischer
Romańska Małgorzata Kamila
Zróżnicowanie struktury troficznej w wybranych fragmentach krajobrazu Tajgi Ussuryjskiej prof. Z. Fischer
Staniec Anna
Reakcja nornika północnego (Microtus oeconomus) na różne źródła zapachu prof. Z. Fischer
Wawrzak Damian
Zastosowanie sztucznych korytarzy jako metody oceny zagęszczenia drobnych gryzoni leśnych prof. Z. Fischer
Włodarczyk Łukasz
Charakterystyka metryczna grudek kału nornicy rudej Clethrionomus glareolus i myszy leśnej Apodemus flavicollis prof. Z. Fischer

 

2005
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Flaga Katarzyna Porównanie łowności chrząszczy (Coleoptera) przy zastosowaniu trzech modeli pułapek Barbera prof. Z. Fischer
Skalska Edyta Zależność suchej masy od długości przedplecza chrząszczy (Coleoptera) z rodziny biegaczowatych (Carabidae) prof. Z. Fischer

 

2004
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Dębowska Hanna Wpływ temperatury na produkcję u chrząszczy Chrysolina (sphaeromela) varians prof. Z. Fischer
Gąsienica- Wawrytko Tomasz Próba bioenergetycznej charakterystyki krajobrazu Mazur prof. Z. Fischer
Norejko Magdalena Anna Porównanie intensywności rozkładu substancji organicznej na łące koszonej i niekoszonej (Bieszczady, Mazury) prof. Z. Fischer
Ożóg Monika Analiza struktury wycinka krajobrazu Bieszczad masywu Średniego Wierchu prof. Z. Fischer
Pelc Magdalena Joanna Porównanie liczebności i różnorodności taksonomicznej gromady Insecta na przykładzie łąki niekoszonej i koszonej Bieszczad prof. Z. Fischer
Widelska Weronika Adrianna Charakterystyka różnorodności bezkręgowców łąki koszonej i niekoszonej Bieszczad uzyskana metodą pułapek Barbera prof. Z. Fischer
Wójcik Agata Wpływ nawożenia saletrą amonową na szybkość rozkładu substancji organicznej w glebie prof. Z. Fischer
Zaworska Magdalena Bernadetta Wpływ wymywania stokowego na szybkość rozkładu materii organicznej (Kazimierski Park Krajobrazowy) prof. Z. Fischer

 

2003
Absolwent Temat pracy magisterskiej Promotor
Łubianka Dorota Wpływ rodzaju Chromatoiulus na intensywność procesów rozkładu ściółki świerkowej prof. Z. Fischer
Nawrocka Barbara Charakterystyka szybkości rozkładu materii organicznej w ekosystemie bukowym - typowym dla krajobrazu Bieszczad prof. Z. Fischer
Spaczyński Mariusz Próba określenia roli wija drewniaka Lithobius forficatus w przepływie energii w wybranym krajobrazie Bieszczad prof. Z. Fischer
Sądel Elżbieta Porównanie intensywności metabolizmu ściółki lasu mieszanego i iglastego w zależności od zmian temperatury prof. Z. Fischer
Sztelmach Anna Rola rodzaju Chromatoiulus w intensywności rozkładu ściółki bukowej prof. Z. Fischer
Szyba Katarzyna Charakterystyka szybkości rozkładu ściółki w lesie jodłowym typowym dla regionu Bieszczad prof. Z. Fischer
Wąsik Tomasz Wpływ temperatury na elementy gospodarki energią wija drewniaka Lithobius forficatus prof. Z. Fischer
Wojdyła Paweł Próba określenia roli makro-saprofagów w przepływie energii w wybranym krajobrazie Bieszczad prof. Z. Fischer
Woźniak Norbert Analiza struktury krajobrazu Bieszczadów na przykładzie transektu Połonina Caryńska - Czarna Górna prof. Z. Fischer
Ziembowicz Beata Wybiórczość pokarmowa u chrząszczy Chrysolina (sphaeromela) varians prof. Z. Fischer

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2015, godz. 11:33 - Sylwia Gielarek