Kierownik laboratorium

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska

 

 

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii zajmuje się opracowywaniem, walidacją i wdrażaniem metod analiz oraz oznaczaniem jakościowym i ilościowym substancji:

 • małocząsteczkowych m.in. leków, metabolitów, narkotyków, środków odurzających, używek, toksyn, pestycydów, produktów syntez (bio)chemicznych oraz
 • wielkocząsteczkowych w tym peptydów, białek, oligonukleotydów

w próbkach pochodzenia biologicznego, środowiskowego, farmaceutycznego i in. technikami chromatografii cieczowej i spektrometrii mas (LC, LC-MS, LC-MS/MS).

 

W latach 2010-2015 w Pracowni prowadzono badania z wykorzystaniem technik LC-MS w zakresie:

 • identyfikacja cysteinowych pochodnych związków karbonylometylowych (we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim),
 • farmakokinetyka i farmakodynamika anestetyków w plazmie ryb (we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim),
 • analiza mykotoksyn oraz pozostałości pestycydów w owocach i warzywach (we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie),
 • identyfikacja bioaktywnych składników ekstraktów ziołowych (we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie),
 • opracowanie metody oznaczania adenozynohomocysteiny i adenozynometioniny w plazmie (we współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka),
 • migracja pierwszo- i drugorzędowych amin aromatycznych z materiałów z tworzywa sztucznego i gumy przeznaczonych do kontaktu z żywnością i wodą do picia,
 • analiza witaminy D2 w grzybach i ich przetworach (we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie),
 • wykrywanie obecności i identyfikacja substancji psychoaktywnych (we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie),
 • potwierdzanie masy związków oraz ustalenie przebiegu ich fragmentacji,
 • identyfikacja białek, fingerprinting w badaniach metabolomicznych, zgodności produktów (podróbki produktów), klasyfikowania materiałów pochodzenia roślinnego,
 • zastosowania narzędzi statystycznych do analizy danych LC-MS.

 

 

Pracownia dysponuje nowoczesną aparaturą:

 • ultrasprawny chromatograf cieczowy (Agilent 1290) sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (Agilent LC-QQQ 6460),
 • chromatograf cieczowy kapilarny/nano (Agilent 1200) wyposażony w chip-cube sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu kwadrupol analizator czasu przelotu (Agilent LC-Q/ToF 6538),
 • chromatograf cieczowy do automatycznego opracowywania metod z detektorem DAD (Agilent 1200) oraz spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (Agilent LC-Q 6120),
 • analityczny chromatograf cieczowy z detektorem DAD (Agilent 1200),
 • półpreparatywny chromatograf cieczowy z detektorem UV -VIS i kolektorem frakcji (Agilent 1200),
 • automatyczny ekstraktor do przyspieszonej ekstrakcji próbek stałych i półstałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury (Dionex ASE N350),
 • automatyczny system do ekstrakcji do fazy stałej (Gilson ASPEC GX271),
 • precyzyjna waga analityczna (Mettrel Toledo XP6),
 • automatyczny titrator (Mettrel Toledo Excellence T50M),
 • chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890B) sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (Agilent Technologies 7000C),
 • chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890B) sprzężony ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (Agilent Technologies 5977A) wyposażony w przystawkę Head Space (Agilent Technologies 7697A) oraz stację SPME.

 

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2016, godz. 09:56 - Emil Zięba