PRACOWNICY


 

 

Dr hab. Beata Marta PARYSIEWICZ, prof. KUL

KIEROWNIK KATEDRY

 

Ur. się 16 maja 1961 roku w Lublinie. Ukończyła Liceum Ekonomiczne im. A. i J. Vetterów w Lublinie. W 1980 roku zdała egzamin dojrzałości uzyskując tytuł „technik ekonomista” o specjalizacji „administracja”. W latach 1980-1985 pracowała jako ekonomista w Przedsiębiorstwie Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” w Lublinie. W 1983 r., w celu pogłębienia swojej wiedzy religijnej i uzupełnienia wykształcenia w kierunku humanistycznym podjęła studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, co zaowocowało decyzją o zmianie zawodu. Po zdaniu egzaminów w 1985 roku podjęła studia  na Wydziale Teologii KUL. W tym samym roku, rozwijając swoje zainteresowania małżeństwem i rodziną rozpoczęła naukę w Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w Lublinie. Po uzyskaniu tytułu magistra teologii w latach 1990-93 była katechetką w VI LO Ogólnokształcącym w Lublinie. W latach 1987-1993 prowadziła kursy przedmałżeńskie w Jastkowie k. Lublina. W tym samym czasie, w latach 1991-93 odbyła studia licencjackie na kierunku Duszpasterstwo Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL; a po ich ukończeniu, w grudniu 1993 r. została asystentką w Katedrze Pedagogiki Rodziny tego Instytutu. W 1998 r. uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Rola matki we współczesnej rodzinie polskiej w świetle badań katedry pedagogiki rodziny KUL 1972-1994. Studium pastoralne napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. J. Wilka SDB. W roku 2000 została adiunktem w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin Instytutu Teologii Pastoralnej KUL.  Prowadzi wykłady i seminarium magisterskie w ramach Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. W roku 2011 uzyskała stopień doktora habilitowanego z teologii pastoralnej na podstawie rozprawy Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 22.02.2011. Od października 2011 r. objęła kierownictwo Katedry Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.

Działalność pozanaukowa: od 1987 r. podjęła pracę w Poradni Życia Małżeńskiego przy Parafii pod wezwaniem św. Magdaleny w Łęcznej, a w latach 1990-1998 w Poradni Życia Małżeńskiego w Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie.  W latach 1987-2006 była wykładowcą w Archidiecezjalnym Studium Życia w Rodzinie w Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Przemyślu; w okresie 1992-1996 prowadziła Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii Najświętszego Stowarzyszenia Młodzieży w Lublinie, współpracowała tam też z Oazą młodzieżową i Legionem Maryi prowadząc warsztaty z komunikacji międzyludzkiej; w latach 1990-1993 prowadziła z młodzieżą licealną współpracę w Państwowym Domem Dziecka na ul. Pogodnej w Lublinie, prowadząc katechezę dla grupy przedszkolnej. W latach 1991-1994 współorganizowała letnie rekolekcje młodzieżowe dla parafialnego KSM-u w Białce k. Lublina, Włodawie, Józefowie n. Wisłą.

Promotor: 76 magisterskich; 22 prac licencjackich 22; 1 pracy doktorskiej.

Kontakt: parys@kul.pl

 

 

 

 _________________________________________________________________________________

 

 

Dr hab. Urszula DUDZIAK. prof. KUL

 

 

- psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego, instruktor naturalnego planowania rodziny, kierownik Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny, Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek powołanego przez ministra zdrowia Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie.  

 

UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE:

 • Mgr psychologii – KUL 1982- na podstawie pracy: Cechy osobowości kobiet przerywających ciążę. – seminarium z psychologii klinicznej i osobowości. Promotor Ks. dr Czesław Cekiera.
 • Dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii– KUL 1997 – na podstawie rozprawy: Postawy wobec macierzyństwa kobiet przygotowujących się do małżeństwa. (Badania empiryczne w latach 1984/85 i 1994/95). – seminarium z psychoprofilaktyki społecznej. Promotor Ks. Prof. dr hab. Czesław Cekiera.
 • Mgr teologii – KUL 2004 – na podstawie pracy Akceptacja niektórych norm moralnych (Badania empiryczne wśród młodzieży licealnej) seminarium z katechetyki. Promotor Ks. Prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński.
 • Licencjat z teologii pastoralnej, specjalność duszpasterstwo rodzin – KUL 2006.
 • Habilitacja z teologii pastoralnej – KUL – 2010 na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne. Lublin Wydawnictwo KUL 2009. Recenzenci: Ks. Prof. Dr hab. Paweł Góralczyk UKSW Warszawa, Dr hab. Józef Mikołajec UO Opole, Prof. Dr hab. Bogdan Chazan Warszawa, Ks. Dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. 

 

DODATKOWE STUDIA I KURSY:

 • 2 letnie Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego ukończone w 1989 r.
 • Szkolenie prowadzenia zajęć w małych grupach przy użyciu metod aktywizujących prowadzone przez Kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej KUL M. Braun-Gałkowską w roku akademickim 1986/87.
 • Oznaczanie dni płodnych i niepłodnych w cyklu – 1989r. (uczestnictwo i współprowadzenie kursu wraz z J. i E. Billings, W. Fijałkowskim i A. Krawczak).
 • Kurs nauczycieli naturalnego planowania rodziny zakończony egzaminami i uzyskaniem certyfikatu wydanego przez National Association of Natural Family Planning Teachers – 1989r.
 • Roczny kurs terapii rodzin 1X 1988 – 15 V 1989r.
 • Kurs komunikacji niewerbalnej w roku 1990 i 1991 prowadzony przez H. Röhricht, H. Müller i J. Szopińskiego.
 • Kurs instruktorów naturalnego planowania rodziny ukończony uzyskaniem wydanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny dyplomu upoważniającego do szkolenia nauczycieli NPR – 1992r.
 • Warsztaty „Bez Ryzyka – Program Profilaktyczno-Wychowawczy” poświęcone profilaktyce HIV/AIDS, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie – 2000r.
 • Szkolenie I stopnia  w zakresie terapii osób cierpiących następstwa zaniedbania przemocy i strat prokreacyjnych organizowane przez W. Simona i A. Winklera z Międzynarodowego Stowarzyszenia New Experience for Survivors of Trauma. Racibórz-Miedonia 2005r.

 

Uzyskane uprawnienia:

 • Misja kanoniczna do prowadzenia katechizacji przedmałżeńskiej i małżeńskiej oraz do pracy w poradnictwie rodzinnym na terenie diecezji Lubelskiej – aż do odwołania. Wydana 8 listopada 1984r.
 • Certyfikat nauczyciela naturalnego planowania rodziny w zakresie metody objawowo-termicznej Multiple-Index wydany przez NATIONAL ASSOCIATION OF NATURAL FAMILY PLANNING TEACHERS NFP CENTER Birmingham Maternity Hospital Queen Elizabeth Medical Centre w 1989r.
 • Certyfikat instruktora naturalnego planowania rodziny upoważnionego do szkolenia nauczycieli NPR zgodnie z programem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR uzyskany w 1992r.

 

Nauczane przedmioty:

Psychoprofilaktyka społeczna, Wybrane zagadnienia z psychoprofilaktyki patologii seksualnych, Niedostosowanie społeczne, Metody planowania rodziny, Życie psychoseksualne człowieka, Wybrane zagadnienia płciowości człowieka, Metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, Poradnictwo małżeńsko-rodzinne, Psychofizjologiczne podstawy małżeństwa i rodziny z elementami seksuologii, Psychologia małżeństwa i rodziny, Psychofizjologia prokreacji.

 

Pełnione funkcje:

 • Doradca Życia Rodzinnego w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego w latach 1982- 2010
 • Wiceprezes, a następnie członek Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny - do 2009.
 • Koordynator Nauczycielskich Studiów Podyplomowych: „Wychowanie w klasie szkolnej” 1999/2000 i „Wychowanie w zreformowanej szkole” 2000/2001
 • Ekspert w Podkomisji ds. Młodzieży Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wychowania do życia w rodzinie – 2004r.
 • Członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny od 24 czerwca 2006r.
 • Rzeczoznawca podręczników „Wychowania do życia w rodzinie” od 2007r.
 • Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego  2011-2012r.
 • Kierownik Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2010r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (1989-2012)
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich 2005
 • Międzynarodowa Grupa Naukowo-Badawcza Cross-National Student’s Health Study (2000-2008)
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne od 2008
 • Międzynarodowa Grupa Naukowo-Badawcza Student Life Cohort in Europe od 2009

 

AKTYWNOŚĆ POZAINSTYTUTOWA:

 • Kształcenie Nauczycieli Studiów Podyplomowych:
  - Wychowanie do życia w rodzinie Akademii Polonijnej w Częstochowie
  - Zarządzanie oświatą Nauczycielskie Studium Podyplomowe KUL Lublin
  - Wychowanie w klasie szkolnej NSP KUL Lublin- Studium Zintegrowanej Profilaktyki Uzależnień UKSW w Warszawie
 • Kształcenie księży w ramach Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL
 • Kształcenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Chełmie i Zamościu.
 • Prowadzenie kursów przedmałżeńskich i spotkań indywidualnych z narzeczonymi w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego założonej przez Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.
 • Udział w audycjach Radia Maryja i Telewizji Trwam
 • Popularyzacja wiedzy w katolickich czasopismach
 • Prelekcje w ramach Rad Pedagogicznych Szkoleniowych Nauczycieli Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
 • Szkolenie nauczycieli religii podczas Zjazdów Katechetycznych
 • Udział w Lubelskich Festiwalach Nauki

 

NAGRODY, ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda książkowa od Rektora KUL za pracę magisterską Cechy osobowości kobiet przerywających ciążę. Lublin 1982.
 • Pierwsza nagroda za poster: Profilaktyka palenia tytoniu na kursach przedmałżeńskich podczas  V Ogólnopolskiej Konferencji im. Prof. Franciszka Venuleta „Palenie tytoniu a zdrowie” Warszawa 15.11.2002.
 • Druga Indywidualna Nagroda Rektora KUL za działalność naukowo-dydaktyczną Lublin 2005.
 • Złota Honorowa Odznaka Fundacji „Promocja Zdrowia” wręczona przez Prezesa Fundacji Prof. dr hab. Witolda Zatońskiego. Warszawa 2006.
 • Nagroda „Białego Kruka” za profilaktykę palenia tytoniu i troskę o zdrowie rodzin wręczona przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa i Prezesa Fundacji „Promocja Zdrowia” Warszawa 2006.
 • Medal IV Światowego Kongresu Rodziny. Warszawa 2007.

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________________

 

 

Dr Małgorzata WYŻLIC

 

W 1998 uzyskała tytuł magistra na Wydziale Teologii z zakresu Pedagogiki Rodziny KUL, 2000 ukończyła studia licencjackie w zakresie duszpasterstwa rodzin; 2005 uzyskała stopień doktora w Instytucie Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii KUL, na podstawie rozprawy „Model rodziny w telenowelach Delii Fiallo”. Rozprawa została napisana pod kierownictwem ks. Prof. Dra Hab. A. Drożdża; od 2004 jest pracownikiem Instytutu Nauk o Rodzinie, najpierw jako asystent/adiunkt w Katedrze Teologii Małżeństwa i Rodziny; 2006 otrzymała nagrodę Rektora KUL za pracę doktorską; prowadzi zajęcia z zakresu przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, oraz modelu  małżeństwa katolickiego.

Działalność pozanaukowa: jest realizatorem I i II stopnia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, członkiem Fundacji na Rzecz Wspierania Wychowania i Edukacji „Skrzydła” oraz współzałożycielem Podstawowej Szkoły Niepublicznej „Skrzydła” w której współtworzy program edukacyjno-wychowawczy

Kontakt: kimam@kul.lublin.pl

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Komsta-Tokarzewska_Karolina

 

Dr Karolina KOMSTA-TOKARZEWSKA

 

 

Doktor nauk społecznych. Temat pracy doktorskiej: Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu. Psychoprofilaktyk, pedagog, logopeda medialny.

Prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki psychologicznej, wychowawczej oraz profilaktyki uzależnień,  Asystent w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny (od roku 2011). W latach 2010 – 2011 asystent  Katedry Psychoprofilaktyki  Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.  Zainteresowania naukowo - badawcze koncentruje wokół profilaktyki nowych mediów, podmiotowych i rodzinnych czynników ryzyka uzależnienia od Internetu, analizy transakcyjnej w ujęciu systemowym i korporacyjnym. W ramach pracy doktorskiej (Wydział Nauk Społecznych KUL)  bada moderatory ryzyka uzależnienia od Internetu. Współorganizatorka międzynarodowego cyklu konferencyjnego Gra o życie.  Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, bazując na własnych programach edukacyjno - naprawczych oraz przygotowanych przez "Fundację Dzieci Niczyje" z Warszawy.

Publikacje:

    Jest autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu profilaktyki problemowej oraz współautorką publikacji: Zachowania ryzykowne. Diagnoza, profilaktyka i terapia, Dialog w rodzinie. Dobre praktyki, Dzieci i młodzież w obliczu szans i zagrożeń cyberprzestrzeni, Człowiek w l@biryncie sieci, Hazard i uzależnienia wirtualne.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, m.in.: Studium Pomocy Psychologicznej; warsztaty z zakresu Analizy Transakcyjnej; Studia Podyplomowe w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnienia od Narkotyków; kurs doskonalenia zawodowego nt. „Psychoterapia poznawczo- behawioralna w leczeniu zaburzeń lękowych”, szkolenie: „Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych”. Pracuje z osobami uzależnionymi od uzależnień popędowych (Internet, komórka,  gry online).

 

Udział w projektach naukowo-badawczych (własne, indywidualne, wydawnicze, programy ramowe UE):

 

Międzynarodowy Program Badawczo-Naukowym „Nowy obraz społeczeństwa: historia, rzeczywistość, perspektywa”. Członek zespołu badawczego, prelegent i autor tekstów. Nr projektu: 01/MRPK/IPK/2015/2016.

 

Międzynarodowy Programie Badawczo-Naukowym „Nauka drogą ku przyszłości” jako członek zespołu badawczego, prelegent i autor tekstów. Nr projektu: 01/MRPK/IPK/2014/2015.

 

Międzynarodowy Program Badawczo-Naukowy „Młodzi Naukowcy – Ku Przyszłości. Członek zespołu badawczego, prelegent, autor tekstów. Nr projektu 01/MRPK/2013/2014. Patronat: Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich.

 

„PWP-Specjalistyczne poradnictwo socjalne – adaptacja, wdrożenie i upowszechnienie dobrych praktyk ze Słowacji w województwie podkarpackim” (2013r.).

 

Pełnione funkcje:

Opiekun studentów Nauk o rodzinie w latach 2010-2012

Opiekun praktyk

Członek Komitetu Redakcyjnego Cyklu  Wydawniczego GRA O ŻYCIE (od 2010 r.)

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji z cyklu Gra o życie (od 2010 r.)

Członek Komitetu Organizacyjnego cyklu konferencyjnego pt. ,,Dialog w rodzinie"

Członek Komitetu Organizacyjnego sesji naukowo szkoleniowych pt. ,,Spotkania z Analizą Transakcyjną"

Członek Rady Wydziału Teologii

Przedstawiciel Członków Rady Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL do czerwca 2016

 

Członkostwo w organizacjach:

Członek Polskiego Towarzystwa Familiologicznego oraz Polskiego Związku Logopedycznego

Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny ,,Rodzina, tradycja"

 

Prywatnie: szczęśliwa żona mądrego męża. Mama Hani.

Miłośniczka: teatru. Uprawia: strzelectwo sportowe. W wolnych chwilach: podróżuje – w ujęciu mikro i makro.

Kontakt: karolina.komsta@kul.lublin.pl

 

 

Redaktor: K. Komsta-Tokarzewska

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2017, godz. 15:52 - Karolina Komsta-Tokarzewska