Katedra Filozofii Wychowania powstała w roku 1996.

Od momentu założenia jej kierownikiem był Prof. Wojciech Chudy (1947-2007), filozof i etyk, którego refleksja nad człowiekiem i wychowaniem wypływała z wnikliwej analizy ludzkiego doświadczenia, działania oraz fenomenu spotkania z drugim człowiekiem. Prof. W. Chudy pełnił funkcję kierownika Katedry Filozofii Wychowania do momentu śmierci 15 marca 2007r.

Obecnie funkcję kierownika pełni dr hab. Lucyna Dziaczkowska.

 

Skład osobowy katedry:

dr hab. Lucyna Dziaczkowska - Kierownik Katedry

dr Anna Szudra-Barszcz

 

Byli pracownicy:

 

dr Ewa Smołka - zajmuje się badaniem antropologiczno-etycznych podstaw wychowania, koncentrując się na zagadnieniach związanych z procesem samowychowania i kształtowania charakteru. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań jest problem wyboru fundamentalnego i jego roli w procesie rozwoju osoby. Efekt dotychczasowych poszukiwań stanowi publikacja książ­kowa: Filozofia kształtowania charakteru. F.W. Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Maternus Media, Tychy 2005, ss. 240. Drugi obszar badań E. Smołki dotyczy pedagogiki kultury, teo­rii „wychowania przez sztukę" oraz kulturowych uwarunkowań procesu wy­chowawczego. Zagadnienia te prezentowała w ramach wykładów: Wpro­wadzenie do pedagogiki kultury, Teoria i praktyka wychowania estetycznego oraz Antropologia kulturowa - implikacje pedagogiczne.

 

dr Katarzyna Uzar-Szcześniak - zajmuje się gerontologią społeczną i edukacyjną, antropologicznymi podstawami gerontologii edukacyjnej, opieką i wsparciem dla seniorów (wsparcie środowiskowe, domy dziennego pobytu), animacją społeczno-kulturalną osób starszych, filozofią wychowania. Rozprawę doktorską "Człowiek w wieku podeszłym w ujęciu personalistycznym. Analiza antropologiczno-pedagogiczna" przygotowała pod kierunkiem ks. prof. Andrzeja Szostka.

 

 

 

 

Autor: Anna Szudra-Barszcz
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 23:13 - Anna Szudra-Barszcz