Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak

 

krakowiak

 

Ur. 16 czerwca 1944 r. w Księżomierzu (pow. Kraśnik, diecezja lubelska). Szkoła Podstawowa w Księżomierzu (1951-1958). Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku (1958-1962). Egzamin dojrzałości tamże w 1962. Studia na Wydziale Teologii KUL (Wyższe Seminarium Duchowe w Lublinie) w latach 1962-1968. Magisterium z teologii moralnej: „Ideał moralny człowieka na podstawie pism Plutarcha", promotor ks. doc. dr hab. Stanisław Witek. Święcenia prezbiteratu dnia 16.06.1968 z rąk bpa Piotra Kałwy. Praca duszpasterska w Zamościu: wikariusz parafii św. Tomasza Apostoła (1968-1970) i w Lublinie w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1970-1971). W latach 1970-1973 studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL (liturgika), licencjat z teologii pastoralnej w 1973 r. na podstawie egzaminów i pracy pt. „Sakrament bierzmowania według najnowszych dokumentów Stolicy Apostolskiej 1963-1972", promotor ks. doc. dr hab. Wacław Schenk. Doktorat z teologii w 1978 r. na podstawie pracy „Teologia sakramentu namaszczenia chorych według Ordo Unctionis Infirmorum z 1972", promotor ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański. Przewód habilitacyjny otwarty na Wydziale Teologii KUL w marcu 2003 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym"(Lublin 2003 ss. 470). Kolokwium habilitacyjne 24 czerwca tegoż roku zatwierdzone 24.11.2003 decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Kierownik Katedry Teologii Liturgii w Instytucie Teologii Pastoralnej. Uchwałą Senatu Akademickiego KUL z dnia 29.11.2004 powołany na stanowisko profesora KUL. Od 2013 profesor zwyczajny nauk teologicznych. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, od 1.10.2014, nie prowadzi zajęć dydaktycznych na uczelni.

 

Więcej informacji w księdze pamiątkowej: Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Red. B. Migut, Z. Głowacki, W. Pałęcki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 ss. 417. 

 

Bibliografia

 

 

 

 

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit

 

ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit

 

 

Zbigniew Wit urodził się 4 stycznia 1939 r. w Katowicach. Trudny okres wojny spędził w Piekarach Śląskich. Czas powojenny to szukanie miejsca i pracy w nowej rzeczywistości, połączone z migracją na Ziemie Zachodnie (Zawidów) i Północne (Szcze­cin). Pierwszą Komunię świętą przyjął w Szcze­cinie, w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy W Szczecinie przyjął również sakrament bierzmowania. Wróciwszy w rodzinne strony, pobierał naukę w Łagiszy (woj. katowickie) i tam w 1953 r. ukończył szkołę podstawową. Jeszcze w tym samym roku został przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej. Eksternistyczny egzamin dojrzałości zdał w 1957 r. przed Komisją Państwową w Częstochowie. Potem wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Tu w 1962 r., po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1962-1965 pracował w duszpasterstwie na terenie rodzinnej diecezji (Częstochowa, Kodrąb), a następnie został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu liturgiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
Egzamin magisterski złożył w 1968 r. na podstawie pracy dyplomowej "Liturgia sakramentu bierzmowania w Polsce do recepcji reformy trydenckiej", napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Schenka. Kontynuując studia specjalistyczne z liturgiki, przygotował rozprawę doktorską "Śpiew w liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku", napisaną również pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wacława Schenka. Dysertacja stała się podstawą do uzyskania w 1974 r. tytułu doktora teologii pastoralnej. Po złożeniu przepisanych egzaminów ks. dr Wit został skierowany do pracy duszpasterskiej (Częstochowa), a od jesieni 1974 r. podjął zajęcia zlecone w Instytucie Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii KUL. Od października 1977 r. został zaangażowany jako pracownik etatowy KUL, ale zachował nadal kontakt z pracą duszpasterską. W 1995 r. habilitował się na podstawie rozprawy "Troska liturgiczna o człowieka chorego w świetle potrydenckich rytuałów polskich (1631-1964)" (Lublin 1995). W 1998 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora KUL. Był kierownikiem Katedry Historii Liturgii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. Jest także, poczynając od t. VI, współredaktorem działu Liturgia i Hymnologia w Encyklopedii Katolickiej KUL. W latach 1991-1995 był kierownikiem projektu badawczego "Dzieje liturgii rzymskiej w Polsce i jej związek z kulturą narodu". W latach 1993-2011 był Dyrektorem Konwiktu Księży Studentów KUL.

Więcej informacji w Rocznikach Teologicznych (54:2007 z. 8).

 

 

Bibliografia

 

 

Ks. prof. dr hab. Władysław Głowa

 

 

Ks. prof. Władysław Głowa urodził się 15 lutego 1940 r. w Kobylanach w województwie podkarpackim. W 1957 r. po zdanym egzaminie maturalnym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W latach 1960-1962 został zmuszony do przerwania formacji seminaryjnej i odbycia służby wojskowej w jednostkach w Warszawie i Ciechanowie. Po ukończeniu formacji w seminarium duchownym w roku 1964 przyjął święcenia kapłańskie.

Po dwóch latach pracy duszpasterskiej ks. Władysław Głowa rozpoczął studia pastoralne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1969 uzyskał stopień magistra teologii po napisaniu rozprawy pt. Krzyż ołtarzowy w Kościele na Zachodzie i w Polsce. W roku 1974 ks. Władysław Głowa uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy Kult św. Wacława w diecezji krakowskiej w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Kolejnym elementem w pracy naukowej była praca habilitacyjna, którą ks. dr Władysław Głowa przygotował pt. Niedzielna służba Boża w kościołach parafialnych diecezji przemyskiej w pierwszej połowie XVIII wieku, w świetle wizytacji biskupich. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego ks. Władysław został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Liturgiki Wydziału Teologicznego KUL. Od lutego 1996 r. rozpoczął pracę w Katedrze Homiletyki (później Homiletyki Fundamentalnej). W styczniu 2001 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła dla ks. Głowy tytuł profesora nauk teologicznych. Rok później rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wniosek Rady Wydziału Teologii powołał ks. Władysława Głowę na stanowisko profesora zwyczajnego. Pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prof. Głowa zakończył przejściem na emeryturę w roku 2012r.

Sylwetkę naukową prof. Głowy tworzą liczne książki, artykuły, który jest autorem (zob. Omnia transeunt - Caritas manet. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz, Lublin 2012, s. 45-53). Profesor Głowa jest także promotorem jak i recenzentem licznych prac magisterskich, doktorskich, rozpraw habilitacyjnych oraz profesorskich (zob. Omnia transeunt - Caritas manet, s. 54-77).

 

Bibliografia

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2015, godz. 11:45 - Andrzej Megger