W STRONĘ CZŁOWIEKA

Wstęp

 

 

Jeszcze do niedawna pomoc społeczna w Polsce kojarzona była tylko i wyłącznie z pracownikami socjalnymi. Dziś obok nich wymienia się asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, wolontariuszy, streetworkerów, działaczy organizacji pozarządowych, osoby duchowne. Zjednoczone wysiłki tych wszystkich osób kreują nowy wizerunek pomocy społecznej, który moglibyśmy nazwać: w stronę człowieka! Dodatkowo, ten nowy wizerunek powstaje w czasach transformacji kulturowej i społecznej, której przyczyną są środki społecznego przekazu: te tradycyjne (prasa, radio, telewizja), jak i te nowe media (komputer i telefon komórkowy z dostępem do Internetu). Nie można nie uwzględnić ich obecności w pracy, w działaniu, w komunikacji z osobami i rodzinami potrzebującymi pomocy, z dziećmi i młodzieżą, osobami chorymi i niepełnosprawnymi, uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi. W tym duchu prowadzone są zajęcia dydaktyczne na kierunku praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Repetytorium powstało na bazie wygłoszonych przez autora - antropologa, moralistę i medioznawcę - referatów naukowych, artykułów publikowanych w recenzowanych pozycjach książkowych oraz w Rocznikach Teologicznych i Rocznikach Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wszystkie te pozycje są punktem wyjścia w dialogu z młodymi ludźmi przygotowującymi się do pracy w obszarze pomocy społecznej.

Autor jest przekonany, że publikacja będzie pomocą w jego pracy dydaktycznej, a studentom pozwoli lepiej zrozumieć i człowieka zagrożonego wykluczeniem społecznym, i siebie jako tych, którzy w przyszłości będą posłani do pracy w roli pracowników socjalnych, asystentów rodziny, wolontariuszy czy streetworkerów. A wszystko to w dobie nowoczesnych technologii komunikacyjnych – w przestrzeni życia, którą dziś bardzo często nazywamy przestrzenią medialną.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 23:20 - Jarosław Jęczeń