Obok wiedzy teoretycznej Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA musi zdobyć także wiedzę ściśle praktyczną. Temu celowi służą:

 

  • zajęcia prowadzone w różnych jednostkach organizacyjnych, podczas których studenci zapoznają się z organizacją instytucji, systemem kancelaryjnym i obiegiem pism. Poznają organizację, strukturę i zakres działania archiwów zakładowych, porządkują dokumentację aktową i nieaktową, zdobywają wiedzę w zakresie edytorstwa historycznego;

 

  • zawodowy charakter mają przede wszystkim obowiązkowe praktyki zawodowe w liczbie 120 godzin. W zależności o wyboru studenta i akceptacji uczelnianego opiekuna, praktyka może mieć charakter ściśle kancelaryjny, kancelaryjno-archiwalny, archiwalny lub edytorski. Może odbywać się w różnorakich urzędach państwowych i samorządowych, sądach, bankach i instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach i firmach, archiwach historycznych i zakładowych, redakcjach i wydawnictwach;

 

  • dodatkowo studentom oferowane są dobrowolne staże zawodowe w wyżej wymienionych instytucjach, umożliwiające uzupełnienie i zróżnicowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów i praktyk zawodowych oraz uzyskanie odpowiednich certyfikatów zaświadczających posiadanie dodatkowych umiejętności.

STRONA GŁÓWNA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

PROGRAM STUDIÓW

SYLWETKA ABSOLWENTA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

WARUNKI REKRUTACJI


DO POBRANIA
PLAKAT          FOLDER
Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2014, godz. 00:15 - Tomasz Nowicki