Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj
2. CV w języku polskim i obcym wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi informacje w nim zawarte (zaświadczenia jeśli są dostępne również w języku obcym)
3. Zaświadczenie o znajomości języka obcego / certyfikat (koniecznie z zaznaczeniem poziomu i oceny końcowej) - nie dotyczy studentów neofilologii
4. List motywacyjny w języku polskim i obcym
5. Letter of Intent podpisany przez instytucję przyjmującą ( w przypadku samodzielnego poszukiwania praktyk)


Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2010 roku w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą KUL.
Aplikacje niekompletne nie będą przyjmowane.