Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków

 

projekt Nr rej. 2015/19/B/HS5/02525,

w którym fundatorem badań jest Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Sienkiewicz

Współwykonawcy projektu:

dr hab. Wojciech Lis

dr Monika Bartnik

dr Jerzy Parchomiuk

dr Jacek Trzewik

 

________________________________________

 

Informacja o wynikach projektu

 

Artykuły wydane w ramach projektu

 1. T. Sienkiewicz, Struktury administracji ochrony zabytków, [w:] A. Mezglewski (redakcja naukowa), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom II, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016;
 2. T. Sienkiewicz, Służba dobru wspólnemu i tożsamości narodowej w ochronie zabytków, [w:] K. Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk, Służąc dobru wspólnemu, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016;
 3. T. Sienkiewicz, Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXVL Nr 4-2016;
 4. T. Sienkiewicz, Aksjologia stosowania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. [w:] J. Zimmermann (red. nauk.), Aksjolologia prawa administracyjnego. Tom II, Warszawa, Wolters Kluwer, 2017;
 5. J. Trzewik, Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Roczniki Nauk Prawnych 2017, nr 2, vol 27.
 6. J. Parchomiuk, Przesłanki dopuszczalności ograniczeń własności zabytków w świetle konstytucyjnych i konwencyjnych standardów ochrony własności. Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXVII, Nr 3 - 2017. 
 7. J. Trzewik, Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle zmian legislacyjnych. Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXVII, Nr 3 - 2017
 8. W. Lis. Niedostatki w ochronie zabytków sztuki kościalnej w aspekcie kryminalistycznym. Santander Art and Culture Law Review 1/2017 (3)
 9. M. Bartnik, Rola i zadania organów ochrony prawa w zwalczaniu przestępstw przeciwko zabytkom. Santander Art and Culture Law Review 1/2017 (3)
 10. T. Sienkiewicz, Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawna forma działania wojewódzkiego konserwatora zabytków. Santander Art and Culture Law Review 1/2017 (3)
 11. W. Lis, Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ochronie zabytków. Studia Prawnoustrojowe, (39) 2018.

__________________________________________ 

 

Popularyzatorski opis projektu

 

1. T. Sienkiewicz, Opis projektu umieszczony na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki;

2. T. Sienkiewicz, Informacja o projekcie pt. "Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków" nr rej. 2015/19/B/HS5/02525, OPUS 10, Santander Art & Culture Law Review Nr 1/2016 (2).

Autor: Tomasz Sienkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018, godz. 16:55 - Tomasz Sienkiewicz