Studia na Wydziale Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji
w Lublinie

 

 

Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów prawo i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,5.

Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,5, może ubiegać się o przyjęcie pod warunkiem posiadania trzech publikacji naukowych z dziedziny prawa oraz z obowiązkiem zaliczenia głównych przedmiotów danej specjalności w liczbie i terminie określonym przez Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i zatwierdzonym przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały dokumentację dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium.

Kwalifikacja na studia odbędzie się na podstawie:

  1. wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie);

  2. oceny dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium oraz opinii przyszłego opiekuna naukowego prowadzącego seminarium doktoranckie;

  3. rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie motywacji podjęcia studiów, zamierzeń naukowych oraz predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 11:55 - Magdalena Kargol