• Studia na kierunku prawo w KUL kształcą prawników, przygotowując ich do podjęcia każdej aplikacji, której ukończenie uprawnia do wykonywania wszystkich zawodów, w których konieczna jest znajomość prawa. W trakcie studiów, poza realizowaniem uniwersalnego programu studiów prawniczych, szczególny nacisk kładziony jest na rozwój umiejętności praktycznych, znajomość prawa europejskiego oraz języków obcych. Nowoczesny program studiów oraz szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych stawiają Wydział w grupie instytucji najlepiej przygotowujących studentów do sprostania wyzwaniom obecnego rynku pracy. Prawo w KUL to:
  • najwyższa jakość kształcenia
  • doświadczona kadra naukowa
  • udział w programach wymiany międzynarodowej
  • praktyczne metody nauczania
  • bogate zasoby biblioteczne

Specjalizacje w ramach kierunku

 • Specjalizacja: Podstawy Prawa Ukraińskiego. Dodatkowe uprawnienia i umiejętności studenci mogą uzyskać poprzez uczestnictwo w: Kursie Centrum Prawa Amerykańskiego; Uniwersyteckiej Poradni Prawnej; Ośrodku Doskonalenia Umiejętności Prawniczych; Centrum Informatyki Prawniczej.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

 • Studenci mają możliwość ubiegania się o wyjazdy na praktyki oraz na część studiów w ramach programu ERASMUS oraz MOST. Ponadto zobowiązani sq do odbycia studenckiej praktyki zawodowej (praktyka trwa 4 tygodnie i należy jq odbyć po IV roku lub w I semestrze V roku).

Dla tych, którzy lubią działać :)

 • Koło Naukowe Studentów Prawa oraz Samorząd Studentów WPPKiA

Studia, studia... i po studiach

 • Absolwenci prawa KUL posiadają ogólną wiedzę prawniczą, wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów. Mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje uprawniające do wykonywania zawodu adwokata, komornika, kuratora, notariusza, prokuratora, radcy, referendarza, rzecznika patentowego, sędziego. Wiedza nabyta w czasie trwania studiów umożliwia absolwentom podjęcie pracy w organach administracji państwowej oraz samorządowej, instytucjach publicznych oraz podmiotach gospodarczych.

Kontakt

Instytut Prawa KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Collegium Jana Pawła II pok. C -527 (V piętro) oraz pok. C - 727 (VII piętro) tel. 81 445 75 27

prawo@kul.pl

www.kul.pl/prawo

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 17:40 - Andrzej Zykubek