Studia na Wydziale Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji
w Lublinie

 

 

Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Studia doktoranckie z prawa odbywają się
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

  • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów prawo i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,5.
  • Osoba posiadająca dyplom magistra innego kierunku z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,5, może ubiegać się o przyjęcie pod warunkiem posiadania trzech publikacji naukowych z dziedziny prawa oraz z obowiązkiem zaliczenia głównych przedmiotów danej specjalności w liczbie i terminie określonym przez dziekana i zatwierdzonym przez Radę Wydziału.
  • Osoba ubiegająca się o przyjęcie składa razem z dokumentami wymienionymi w §1 uchwały dokumentację dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium. Kwalifikacja na studia odbędzie się na podstawie:
    • wyników studiów magisterskich (ocena na dyplomie),
    • oceny dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego osiągniętych po uzyskaniu magisterium oraz opinii przyszłego opiekuna naukowego prowadzącego seminarium doktoranckie,
    • rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie motywacji podjęcia studiów, zamierzeń naukowych oraz predyspozycji do prowadzenia pracy naukowej.

Rozmowy kwalifikacyjne na studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji odbędą się w dniu 10 września o godz. 10.00 w sali C-737.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, godz. 10:47 - Wiesława Chibowska