Prawo autorskie - tezy

 

Dr hab. Piotr Zakrzewski

Wykaz tez z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych:

 

I. Utwór

 

 1. Pojecie i zakres prawa własności intelektualnej

 2. Pojęcie „utworu” – działalność twórcza o indywidualnym charakterze

 3. Idea, pomysł, koncepcja, temat, a przedmiot ochrony ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 4. Pojecie wynalazku jako przedmiot patentu

 5. Pojecie znaku towarowego

 6. Pojęcie wzoru przemysłowego

 7. Pojęcie utworu w orzecznictwie SN

 8. Utwór naukowy i „utwór” techniczny

 9. Utwór fotograficzny

 10. Utwór audiowizualny

 11. Moment i przesłanki powstania utworu

 12. Utwór jako dobro niematerialne

 13. Dobra niematerialne nie będące utworem (art. 4 pr.aut)

 14. Pojęcie utworu inspirowanego. Przykłady.

 15. Pojęcie „utworu zależnego” (opracowania). Przykłady.

 16. Prawo autorskie do opracowania (prawo zależne) – art. 2 ust. 2 pr.aut

 17. Zbiory (art. 3 pr.aut)

 18. Pojęcie i przesłanki powstania utworu wspólnego. Pojęcie utworu wspólnego rozłącznego i nierozłącznego

 19. Regulacja prawna dzieł wspólnych (art. 9 pr.aut)

 

II. Podmioty praw autorskich

 

 1. Twórca

 2. Dzieła połączone

 3. Utwór zbiorowy

 4. Twórczość pracownicza (art. 12 pr.aut)

 5. Instytucja naukowa, a utwory naukowe stworzone przez jej pracowników (art. 14 pr.aut)

 6. Uczelnia, a praca dyplomowa studenta (art. 15a pr.aut)

 

III Autorskie prawa osobiste

 

 1. Pojęcie „autorskiego prawa osobistego”

 2. Katalog autorskich praw osobistych

 3. Charakterystyka autorskiego prawa osobistego

 4. Prawo do autorstwa utworu w postaci negatywnej i pozytywnej

 5. Pojęcie „plagiatu”. Plagiat jawny i ukryty

 6. Prawo decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu publiczności

 7. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu

 

IV Autorskie prawa majątkowe

 

 1. Autorskie prawa w świetle koncepcji niemieckiej i francuskiej. Polska koncepcja praw autorskich

 2. Własnościowy model majątkowych praw autorskich i jego znaczenie

 3. Tzw. syntetyczna definicja autorskiego prawa majątkowego według art. 17 pr.aut

 4. Charakterystyka autorskiego prawa majątkowego z punktu widzenia jego zbywalności, dziedziczności itp.

 5. Korzystanie z utworu – utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła oraz jego rozpowszechnianie

 6. Pojęcie i przykłady „pól eksploatacji”

 7. Rozpowszechnianie utworu w drodze tzw. reprodukcji trwałej – prawo wprowadzenia utworu do obrotu

 8. Wyczerpanie prawa wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu

 9. Rozpowszechnianie utworu w drodze tzw. reprodukcji trwałej – prawo użyczenia i najmu egzemplarzy utworu

 10. Rozpowszechnianie jednorazowe – wystawienie utworu

 11. Rozpowszechnianie jednorazowe – publiczne wykonanie dzieła

 12. Rozpowszechnianie jednorazowe – publicznego odtworzenia i wyświetlenia

 13. Rozpowszechnianie jednorazowe – nadawanie i remitowanie utworu

 14. Rozpowszechnianie jednorazowe – udostępnienie utworu on line

 15. Czas trwania autorskich praw majątkowych

 16. Domanie public payant

 17. Droit de suite

 

 

V Dozwolony użytek chronionych utworów

 

 1. Pojęcie „dozwolonego użytku”

 2. Tzw. dozwolony użytek osobisty (prywatny) i publiczny utworu – kryterium podziału oraz przykłady

 3. Ogólne reguły korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku

 4. Pojęcie „dozwolonego użytku osobistego” – art. 23 pr.aut

 5. Zakres podmiotowy dozwolonego użytku osobistego

 6. Pojęcie „dozwolonego użytku publicznego”, przykłady

 7. Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych (art. 25 i 26 pr.aut)

 8. Dozwolony użytek w celach naukowych i oświatowych (art. 27, 28, 29 ust. 2 i art. 30, w szczególności dozwolony użytek służący instytucjom naukowym i oświatowym (art. 27 pr.aut)

 9. Prawo cytatu (art. 29 ust. 2 pr.aut)

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2017, godz. 09:06 - Andrzej Rąpała