Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Katedra Prawa Handlowego

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

 

Tematyka wykładów z prawa handlowego

dla studentów IV roku prawa (studia stacjonarne)

I semestr roku akademickiego 2016/2017

 

 

 

 

Wykład I

3.10.2016 r.

 

 1. Prawo handlowe – pojęcie, systematyka, miejsce w systemie prawa, źródła.

 2. Pojęcie przedsiębiorcy – jego ewolucja i aktualne znaczenie.

 3. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu.

 4. Firma a inne oznaczenia odróżniające.

 5. Reprezentacja przedsiębiorcy w obrocie, ze szczególnym uwzględnieniem prokury.

 

Wykład II

10.10.2016 r.

 

 1. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.

 2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

 3. Prawo spółek – zagadnienia ogólne: pojęcie, formy prawne i formy ustrojowe spółek, zasada numerus clausus, zagadnienia kolizyjno-prawne.

 

Wykład III

17.10.2016 r.

 

 1. Spółka cywilna.

 2. Spółka jawna.

 

Wykład IV

24.10.2016 r.

 

 1. Spółka partnerska

 2. Spółka komandytowa.

 

Wykład V

7.11.2016 r.

 

 1. Spółka komandytowo-akcyjna.

 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi ogólne.

 3. Powstanie spółki z o.o.

 

Wykład VI

14.11.2016 r.

 

 1. Struktura kapitałowo-majątkowa spółki z o.o.; kapitał zakładowy spółki z o.o. – jego funkcje, podwyższenie i obniżenie.

 2. Status prawny wspólników spółki z o.o.:

  1. treść praw i obowiązków wspólników;

  2. zmiany treści praw i obowiązków wspólników;

  3. nabycie i utrata statusu wspólnika.

 

Wykład VII

21.11.2016 r.

 

 1. System organów spółki z o.o.

  1. zarząd;

  2. rada nadzorcza i komisja rewizyjna;

  3. zgromadzenie wspólników.

 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna.

 

Wykład VIII

28.11.2016 r.

 

 1. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

 2. Spółka akcyjna – uwagi ogólne.

 3. Powstanie spółki akcyjnej.

 

Wykład IX

5.12.2016 r.

 

 1. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej:

  1. istota i funkcje;

  2. podwyższenie kapitału zakładowego;

  3. obniżenie kapitału zakładowego.

 2. Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki.

 3. Status prawny akcjonariuszy:

 1. treść praw i obowiązków akcjonariuszy;

 2. zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy;

 3. nabycie i utrata statusu akcjonariusza.

 

Wykład X

12.12.2016 r.

 

 1. Status prawny akcjonariuszy - szczególne rozwiązania dotyczące spółek publicznych.

 2. System organów spółki akcyjnej:

 1. zarząd;

 2. rada nadzorcza;

 3. walne zgromadzenie akcjonariuszy.

 

Wykład XI

19.12.2016 r.

 

 1. Spółka akcyjna – odpowiedzialność cywilnoprawna.

 2. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.

 

Wykład XII

2.1.2017 r.

 

 1. Prawo grup spółek.

 2. Łączenie się spółek.

 

Wykład XIII

9.1.2017 r.

 

 1. Podział spółek.

 2. Przekształcanie spółek.

 

Wykład XIV

16.1.2017 r.

 

 1. Spółdzielnie.

 2. Przedsiębiorstwa państwowe.

 

Wykład XV

23.1.2017 r.

 

 1. Inni przedsiębiorcy:

 1. Fundusze inwestycyjne.

 2. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

 3. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

 1. Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

 

 

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 23:07 - Piotr Kędzierski