Tematyka wykładów z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa (studia stacjonarne)

I semestr roku akademickiego 2015/2016

 

Dr hab. Andrzej Herbet,Prof. KUL

 

 

Wykład I         

 

1. Prawo handlowe – pojęcie i systematyka.

2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa.

3. Źródła prawa handlowego.

4. Pojęcie przedsiębiorcy, jego ewolucja i aktualne znaczenie.

5. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu.

6. Firma a inne oznaczenia odróżniające.

 

Wykład II    

  

1. Prokura.

2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

3. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe.

4. Prawo spółek - zagadnienia ogólne: pojęcie i formy prawne spółek; zasada numerus clausus form prawnych spółek; zagadnienia kolizyjno-prawne.

 

Wykład III 

 

1. Spółka cywilna. 

2. Problem tzw. spółki cichej. 

 

Wykład IV

 

1. Spółka jawna. 

2. Spółka partnerska.

 

Wykład V       

 

1. Spółka komandytowa.

2. Spółka komandytowo-akcyjna – wzmianka.  

 

Wykład VI  

   

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi ogólne.

2. Powstanie spółki z o.o.

3. Struktura kapitałowo-majątkowa spółki z o.o. Kapitał zakładowy – jego funkcje, podwyższenie i obniżenie.

4. Status prawny wspólników spółki z o.o.:

a) treść praw i obowiązków wspólników;

b) zmiany treści praw i obowiązków wspólników;

c) nabycie i utrata statusu wspólnika.

 

Wykład VII     

 

1. Status prawny wspólników spółki z o.o. – cd.

2. System organów spółki z o.o.:

a) zarząd;

b) rada nadzorcza i komisja rewizyjna;

c) zgromadzenie wspólników.

3. Proceduralne aspekty funkcjonowania organów spółki z o.o. 

 

 Wykład VIII    

1. System organów spółki z o.o. – cd.

2. Zaskarżanie uchwał spółki z o.o.  

3. Odpowiedzialność cywilnoprawna.

4. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

 

Wykład IX     

 

1. Spółka akcyjna – uwagi ogólne.

2. Powstanie spółki akcyjnej.

3. Struktura kapitałowo-majątkowa spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy – jego funkcje, podwyższenie i obniżenie.

4. Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki.

 

Wykład X      

 

1. Status prawny akcjonariuszy:

a) treść praw i obowiązków akcjonariuszy;

b) zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy;

c) nabycie i utrata statusu akcjonariusza.

2. Szczególne rozwiązania dotyczące spółek publicznych.

 

 Wykład XI    

 

System organów spółki akcyjnej:

a) zarząd;

b) rada nadzorcza;

c) walne zgromadzenie akcjonariuszy.

 

 Wykład XII     

 

1. System organów spółki akcyjnej – cd.

2. Odpowiedzialność cywilnoprawna.

3. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.

 

 Wykład XIII      

 

1. Prawo grup spółek. 

2. Łączenie się spółek.

 

Wykład XIV  

    

1. Podział spółek.

2. Przekształcanie spółek.

 

Wykład XV

 

1. Elementy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

2. Elementy prawa spółdzielczego.

3. Elementy prawa przedsiębiorstw państwowych.

 

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2015, godz. 21:51 - Piotr Kędzierski