Szanowni Państwo,

 

poniżej kolejne zagadnienia ze spółki z o.o.:

 

 1. Zarząd spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje. 
 2. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.; okres urzędowania członka zarządu. 
 3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o. 
 4. Czynności prawne dokonane przez zarząd spółki z o.o. bez zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników. 
 5. Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji. 
 6. Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje. 
 7. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. 
 8. Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. 
 9. Zgromadzenie wspólników – pojęcie, skład, kompetencje. 
 10. Zwoływanie zgromadzenia wspólników. 
 11. Zasady procedowania zgromadzenia wspólników.  
 12. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym
 13. Zmiana umowy spółki.
 14. Odpowiedzialność cywilnoprawna wspólników i członków organów wobec spółki z o.o. 
 15. Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o.
 16. Rozwiązanie spółki z o.o. – pojęcie, przyczyny, skutki. 
 17. Likwidacja i czynności likwidacyjne.
 18. Prawa i obowiązki likwidatorów spółki z o.o.
 19. Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki z o.o. oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej.

 

Kazusy:

W dniu 15 października 2015 roku „IGLO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie, Andrzej Styczeń i Kazimierz Grudzień zawarli umowę „IGLO DWA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Andrzej Styczeń i Kazimierz Grudzień są wspólnikami spółki z o.o. Andrzej Styczeń jest też prezesem jednoosobowego zarządu spółki. Umowę spółki komandytowej w imieniu spółki z o.o. podpisał Andrzej Styczeń. Umowę spółki zgłoszono do sądu rejestrowego. Sąd rejestrowy odmówił rejestracji spółki z uwagi na nieważność umowy spółki. Czy słusznie?

 

W umowie ROMIX sp. z o.o. postanowiono, że zaciąganie zobowiązań powyżej 20.000,00 złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej. W dniu 5 maja 2015 roku zarząd podpisał umowę kredytu na kwotę 1.000.000,00 złotych bez zezwolenia RN. W dniu 1 lipca 2015 roku zwyczajne zgromadzenie wspólników zobowiązało zarząd do wystąpienia o stwierdzenie nieważności umowy. Nazajutrz wystąpiono ze stosownym powództwem do sądu. Oceń sytuację prawną. Czy w umowie mogło się znaleźć takie ograniczenie reprezentacji?

 

W umowie spółki z 10 listopada 2011 roku powołano pierwszy zarząd w osobach Pawła i Janiny na trzyletnią kadencję. Dnia 15 listopada 2011 roku wpisano spółkę do rejestru. Zwyczajne zgromadzenia wspólników zatwierdzające sprawozdania finansowe odbyły się w dniu 20 czerwca 2013 roku, 16 maja 2014 roku, 30 czerwca 2015 roku. Kiedy wygasł mandat pierwszego zarządu?

 

 

 

Adam M. wniósł do sądu pozew o stwierdzenie nieważności uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. „Dwa Światy” odwołującej go z funkcji członka zarządu spółki. Pozwana spółka w odpowiedzi na pozew ograniczyła się do zarzutu braku legitymacji czynnej powoda. Sąd gospodarczy w wydanym wyroku zarzutu tego nie podzielił wskazując, że stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały ma skutek ex tunc i tym samym Adama M. należy traktować tak, jak gdyby nie został odwołany z funkcji członka zarządu spółki. W efekcie zachowuje on legitymację czynną w tej sprawie.

Oceń stanowisko sądu gospodarczego. Kto może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników? Jaka jest podstawa prawna?

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2015, godz. 23:29 - Piotr Kędzierski