Dwoje kolejnych zajęć będzie poświęconych następującym zagadnieniom:

 1. Spółka partnerska – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

 2. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej.

 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej.

 4. Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera.

 5. Spółka komandytowa – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

 6. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej.

 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza.

 8. Prawa i obowiązki komandytariusza.

 9. Spółka komandytowo-akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

 10. Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

 11. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej.

 12. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej.

 

Bardzo prosimy o przygotowanie rozwiązania następujących kazusów:

1.

Adwokat Jan prowadzący kancelarię jako wspólnik spółki partnerskiej Jan i Partnerzy z siedzibą w L. zobowiązał się do poprowadzenia sprawy Piotra przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uraz jakiego Piotr doznał w wypadku drogowym. Strony umówiły się ustnie że honorarium adwokata wyniesie 15 % uzyskanej sumy, bez względu na to czy rozstrzygnięcie nastąpi w drodze ugody, czy w konsekwencji przeprowadzenia procesu sądowego. Adwokat po przygotowaniu jednego pisma procesowego zawarł z Towarzystwem ubezpieczeniowym ugodę na sumę 60.000 PLN. W związku z powyższym Jan domaga się od Piotra kwoty 9.000 tytułem wynagrodzenia.

Piotr odmawia zapłaty, podnosi nakład pracy Jana był niewspółmierny do żądanego wynagrodzenia.

Jan skierował w imieniu spółki sprawę do sądu. Sąd oddalił powództwo, wskazując na brak legitymacji czynnej spółki, podnosząc że ewentualną stroną postępowania powinien być Jan, gdyż to on, a nie spółka świadczył usługi prawnicze w ramach wykonywanego wolnego zawodu. Oceń poprawność rozstrzygnięcia Sądu.

2.

Aplikant adwokacki Jędrzej odbywający praktykę w kancelarii prowadzonej w formie spółki partnerskiej, której wspólnikami są r.pr. Karol i adw. Piotr, prowadził sprawę jednego z klientów kancelarii. W I instancji zapadł wyrok niekorzystny dla klienta. Wyrok się uprawomocnił, ponieważ pełnomocnik przekroczył termin do wniesienia apelacji. Klient uważa, że sprawa była do wygrania w apelacji, ponieważ sąd nie odniósł się do zarzutu przedawnienia. Żąda odszkodowania.

Od kogo będzie mógł się go domagać?

3.

W dwunastoosobowej spółce partnerskiej DentalLux Malinowski i partnerzy wspólnicy na zebraniu w dniu 1.9.2016 roku podjęli uchwałę o pozbawieniu partnera Jana, nieudolnego dentysty, prawa reprezentacji. Uchwała została podjęta 6 głosami „za” przy obecności 9 partnerów. Sąd rejestrowy wpisał pozbawienie do rejestru w dniu 15.9.2016 r. Ogłoszenie w MSiG miało miejsce 20.9.2016 roku. W dniu 7.10.2016 roku Jan zawarł umowę sprzedaży sprzętu medycznego. Spółka zakwestionowała ważność tej umowy. Jan uważa jednak, że bezprawnie został pozbawiony prawa reprezentacji i w dalszym ciągu pozostaje umocowany do działania w imieniu spółki.

 

Oceń stan faktyczny, wskazując na stosowne przepisy prawa, które znajdą zastosowanie w sprawie.

4.

Zgodnie z umową spółki partnerskiej „Kogut i partnerzy Lekarze i pielęgniarki" zajmującej się prowadzeniem szpitala w spółce winien być powołany zarząd składający się z trzech osób. Wspólnicy powołali w skład zarządu osoby spoza grona partnerów oraz „ Real Estate Management" spółkę z o.o., której przedmiotem działalności jest zarządzanie innymi podmiotami. Sąd rejestrowy wezwał do zmiany składu osobowego zarządu, wskazując na jego niedopuszczalność. Czy słusznie?

5.

Wiktor pacjent trzyosobowej (A, B i C) spółki partnerskiej Eskulap i partnerzy lekarze sp. p. zaraził się w ambulatorium prowadzonym przez spółkę wirusem żółtaczki typu C. W pozwie skierowanym przeciwko spółce i wszystkim partnerom Wiktor domaga się zasądzenia solidarnie od spółki i partnerów odszkodowania w kwocie 20 000 zł. Spółka oraz pozwani partnerzy A i B nie kwestionując twierdzeń powoda i wysokości szkody wnieśli o oddalenie powództwa zarzucając, że powód był pacjentem trzeciego partnera – C, od którego powinien domagać się odszkodowania. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie.

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 22:48 - Piotr Kędzierski