Na kolejne zajęcia prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 1. Spółka partnerska – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

 2. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej.

 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej.

 4. Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera.

 5. Spółka komandytowa – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

 6. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej.

 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza.

 8. Prawa i obowiązki komandytariusza.

 9. Spółka komandytowo-akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

 10. Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

 11. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej.

 12. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej.

 

Bardzo prosimy o przygotowanie rozwiązania następujących kazusów:

1.

Adwokat Jan prowadzący kancelarię jako wspólnik spółki partnerskiej Jan i Partnerzy z siedzibą w L. zobowiązał się do poprowadzenia sprawy Piotra przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uraz jakiego Piotr doznał w wypadku drogowym. Strony umówiły się ustnie że honorarium adwokata wyniesie 15 % uzyskanej sumy, bez względu na to czy rozstrzygnięcie nastąpi w drodze ugody, czy w konsekwencji przeprowadzenia procesu sądowego. Adwokat po przygotowaniu jednego pisma procesowego zawarł z Towarzystwem ubezpieczeniowym ugodę na sumę 60.000 PLN. W związku z powyższym Jan domaga się od Piotra kwoty 9.000 tytułem wynagrodzenia.

Piotr odmawia zapłaty, podnosi nakład pracy Jana był niewspółmierny do żądanego wynagrodzenia.

Jan skierował w imieniu spółki sprawę do sądu. Sąd oddalił powództwo, wskazując na brak legitymacji czynnej spółki, podnosząc że ewentualną stroną postępowania powinien być Jan, gdyż to on, a nie spółka świadczył usługi prawnicze w ramach wykonywanego wolnego zawodu. Oceń poprawność rozstrzygnięcia Sądu.

2

Radca prawny Maciej prowadzący praktykę wspólnie r.pr. Karolem i adw. Piotrem przekroczył termin do wniesienia apelacji. Klient uważa, że sprawa była do wygrania w apelacji i żąda odszkodowania.

Od kogo będzie mógł je ewentualnie uzyskać ?

3

Spółka partnerska przed jej wpisaniem do rejestru przedsiębiorców dokonywała szeregu czynności prawnych. W imieniu spółki występowali zawsze dwaj wspólnicy A i B, którzy dokonali zakupu na rzecz spółki szeregu towarów za cenę 40 000 zł. Ponieważ spółka po zarejestrowaniu nie uregulowała zobowiązań wynikających z tych umów, wierzyciele wystąpili do sądu z powództwem przeciwko spółce i wszystkim partnerom, domagając się zasądzenia od pozwanych solidarnie należności w kwocie 40.000 zł. Proszę ocenić zasadność powództwa.

4.

Zgodnie z umową spółki partnerskiej „J. Kogut i partnerzy. Biegli rewidenci" winien być powołany zarząd składający się z trzech osób. Wspólnicy powołali w skład zarządu jednego z partnerów, osobę spoza tego grona oraz „ Real Estate Management" spółkę z o.o. zajmującą się działalnością gospodarczą polegającą na zarządzaniem innymi podmiotami. Sąd rejestrowy odmówił wpisania do rejestru jako członka zarządu spółki partnerskiej osoby prawnej. Czy słusznie?

5.

Wiktor pacjent trzyosobowej (A, B i C) spółki partnerskiej Eskulap i partnerzy lekarze sp. p. zaraził się w ambulatorium prowadzonym przez spółkę wirusem żółtaczki typu C. W pozwie skierowanym przeciwko spółce i wszystkim partnerom Wiktor domaga się zasądzenia solidarnie od spółki i partnerów odszkodowania w kwocie 20 000 zł. Spółka oraz pozwani partnerzy A i B nie kwestionując twierdzeń powoda i wysokości szkody wnieśli o oddalenie powództwa zarzucając, że powód był pacjentem trzeciego partnera – C, od którego powinien domagać się odszkodowania. Proszę zaproponować rozstrzygnięcie.

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2015, godz. 15:32 - Piotr Kędzierski