Szanowni Państwo

 

prosimy przygotować propozycje rozwiązania kazusów:

 

Anna Nowak, Adam Malinowski oraz Lesław Malinowski postanowili założyć spółkę komandytową o firmie w brzmieniu: „Malinowscy spółka komandytowa”. Anna została komandytariuszem, a Andrzej i Lesław zostali komplementariuszami. Po roku Anna poślubiła Adama, zmieniając nazwisko na Malinowska. Zmiana danych została zgłoszona do rejestru. Sąd wpisał zmianę. Jednocześnie sąd wezwał spółkę do zmiany firmy pod rygorem wykreślenia spółki z rejestru na mocy art. 12 ust. 3 ustawy o KRS.

 

Oceń decyzję sądu.

 

Wspólnicy spółki KOLOR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Łukowie zastanawiają się nad poprawnym wypełnieniem wniosku o rejestrację spółki. Mają problem z prawidłowym wypełnieniem formularza KRS-WK dotyczącego reprezentacji. Spółka ma dwóch wspólników: komplementariusza: spółkę z o.o., której prezesem jest Jan Kowalski oraz prokurentem Zofia Nowak oraz komandytariusza: Jana Kowalskiego (prezesa zarządu komplementariusza).

 

Wskaż, w jaki sposób reprezentowana jest spółka? Jakie dane podlegają zgłoszeniu do rejestru?

 

 

Mieczysław prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mieczysław Ogień Wyroby pirotechniczne wytoczył powództwo przed sądem gospodarczym o zapłatę ceny sprzedaży (20.000,00 złotych) przeciwko Bomba spółce komandytowej oraz jej wspólnikom: Józefa Bombę i Annę Bombę. Józef jest komplementariuszem spółki, a Anna Bomba komandytariuszem. Suma komandytowa została określona na 20.000,00 złotych. Wkład komandytariusza został wniesiony wyłącznie do kwoty 5.000 złotych.

Sąd gospodarczy zasądził świadczenie solidarnie od spółki oraz Józefa i Anny. Anna czuje się pokrzywdzona wyrokiem sądu, rozważa apelację.

 

Oceń poprawność decyzji sądu, doradź, czy apelacja byłaby skuteczna.

 

 

Henryk dysponuje tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko BAK Barbara, Alicja, Krzysztof Kozłowscy spółce komandytowej. Egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Henryk wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi przeciwko Barbarze, Alicji i Krzysztofowi Kozłowskim - komplementariuszom oraz Janowi Zawadzkiemu - komandytariuszowi. Czy sąd nada klauzulę?

 

 

Komandytariusz „Jankowski i wspólnicy” sp. k. Filip umocowany do działania w imieniu spółki na podstawie pełnomocnictwa ogólnego podpisał umowę o roboty budowlane. Spółka miała przystąpić do prac najpóźniej 1.10.2016r. pod groźbą odstąpienia i zapłaty kary umownej w wysokości 500.000 złotych. 15.10.2016r., po stwierdzeniu braku aktywności spółki, kontrahent odstąpił od umowy i zażądał zapłaty kary umownej. Spółka odmówiła twierdząc, że Filip nie był umocowany do zawarcia tej umowy. Kontrahent wystąpił przeciwko spółce i Filipowi o zasądzenie solidarnie kwoty 500.000 złotych. Proszę ocenić zasadność powództwa.

Czy Filip mógł zostać ustanowiony prokurentem, czy tylko pełnomocnikiem spółki?

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2016, godz. 12:09 - Piotr Kędzierski