Prawo kanoniczne KUL

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:
 

Kierunek prawo kanoniczne posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecna nazwa: Polska Komisja Akredytacyjna), stosuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS) oraz oferuje możliwość międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu ERASMUS.

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne jest zapoznanie studentów z prawem Kościoła katolickiego. Wprowadzeniem do studiów z prawa kanonicznego są przedmioty teologiczne, filozoficzne i historyczne.

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

jednolite magisterskie

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia lub geografia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Konkurs świadectw – punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:

a) historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka (50% wyniku końcowego);

b) język polski (25% wyniku końcowego);

c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

 

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów.

Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:43 - Magdalena Kargol