INFORMACJE O ZALICZENIU ĆWICZEŃ I EGZAMINIE

 

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń z prawa umów handlowych:

  1. uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność  -  druga i każda następna musi być usprawiedliwiona);
  2. uzyskanie co najmniej 21 p.  z kolokwium zaliczeniowego.

Po ostatnich zajęciach merytorycznych zostanie przeprowadzone kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium składać się będzie z testu jednokrotnego wyboru oraz zadania praktycznego. Test składać się będzie z dwudziestu pytań, za prawidłową odpowiedź student  uzyskuje się jeden punkt, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych"). Zadanie praktyczne polegać będzie na rozwiązaniu kazusu. Do opisanego w kazusie stanu faktycznego zostanie zadane Państwu 10 pytań, zaś do każdego z pytań zaproponowane zostaną trzy potencjalne odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje dwa punkty, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych").

 

Przygotowanie do bieżących zajęć będzie sprawdzane poprzez krótki sprawdzian (w formie pytania otwartego lub w formie testu), który będzie oceniany jako zaliczony lub niezaliczony, a także poprzez odpytywanie w toku zajęć. Niezaliczenie sprawdzianu lub stwierdzenie nieprzygotowania podczas zajęć skutkować będzie odjęciem jednego punktu z puli uzyskanej podczas zaliczenia.

 

Osoby, które nie uzyskają 21 punktów będą mogły uzyskać zaliczenie poprzez przystąpienie do  testu "wyrównawczego". Aby zaliczyć ten test wymagana będzie uzyskanie 21 p. W przypadku nieuzyskania  minimalnej liczby punktów z testu wyrównawczego student podchodzi do zaliczenia ustnego. W razie braku zaliczenia także w tym trybie student otrzyma ocenę niedostateczną.

 

Prowadzący ma prawo podwyższyć ocenę o pół stopnia studentom szczególnie wyróżniającym się pod względem aktywności i systematyczności. Wyklucza się podwyższenie oceny w sytuacji gdy student nie uzyskał minimalnej liczby 21 punktów z przeprowadzonych testów.

 

Prowadzący podwyższa (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa powyżej) o pół stopnia ocenę studentom aktywnie zaangażowanym w podejmowane przez Katedrę przedsięwzięcia o charakterze naukowym.  

 

Warunki egzaminu z prawa umów handlowych:

 

Egzamin odbywa się w formie ustnej.

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 09:09 - Dariusz Bucior