Lista dotychczas zatwierdzonych prelegentów:

 

>> Arzu İçağasıoğlu Çoban, prof. dr, Seda Attepe, instr.

Başkent Üniversitesi, Faculty of Health Sciences (Turcja)

Zabójstwa honorowe jako forma przemocy wobec kobiet

 

>> Ionuţ Şerban, prof.

University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences (Rumunia)

The quality of life in modern societies and social regional policies

 

>> Eugenia E. Udangiu, prof.

University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences (Rumunia)

What was lost from “the gift” to “do ut des”?

 

>> Cristina Ilie Goga, dr

University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences (Rumunia)

Forms and theories of punishment

 

>> Ionuţ Şerban, prof.

Universityof Craiova, Faculty of Law and Social Sciences (Rumunia)

The quality of life in modern societies and the societal security under the influence of the phenomenon of migration

 

>> Vadym Vasiutynskiy, prof. dr hab., Liudmyla Kalachnikova, dr

Instytut Psychologii Społecznej i Politycznej, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy (Ukraina)

Rozwój postaw polityczno-ideologicznych obywateli Ukrainy według badań psychosemantycznych w latach 1994-2013

 

>> Liliya Morska, prof. dr hab.

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina)

Agresja informacyjna jako nowy typ wojny XXI stulecia: doświadczenia ukraińskie

 

>> Tetiana Ulianova, mgr

Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego w Odessie (Ukraina)

Psychologiczne uwarunkowania osobowości konfliktowej

 

>> Natalija Svertilova, mgr

Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego w Odessie (Ukraina)

Skłonność do obrażania się jako szkodliwa cecha charakteru

 

>> Viktorija Bedan, mgr

Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego w Odessie (Ukraina)

Osobowościowe uwarunkowania poczucia samotności

 

>> Darina Koskina, mgr

Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina)

Ryzykowne zachowania seksualne nastolatków: współczesne wyzwania

 

>> Bohdan Bożhuk, dr

Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Bohomolca, Narodowa Akademia Nauk MedycznychUkrainy(Ukraina)

Medyczne i psychologiczne aspekty jakości życia osób z nadciśnieniem tętniczym

 

>> Oksana Martsynyak-Dorosh, dr

Lwowski Instytut Międzyregionalnej Akademii Zarządzenia Personelem (Ukraina)

Współczesne wyzwania vs wartości noodynamiczne w kształtowaniu stylu i jakości życia kobiet z zaburzeniami odżywiania

 

>> Jewgenija Spiwakowska, dr

Chersoński Uniwersytet Państwowy (Ukraina)

Student-teacher-information technologies as the subjects of educational environment: pedagogical conditions of safe and effective interaction

 

>> Silvia Capíková, dr1, Michaela Kostičová, dr1, Vojtech Ozorovský, prof. 1, Mária Mojzešová, prof. 2

1 Wydział Medyczny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, 2 Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety w Bratysławie (Słowacja)

Bezpieczeństwo jako prawo pacjenta a działalność Urzędu Nadzoru Zdrowia Republiki Słowackiej

 

>> Pavol Dancak, prof.

Uniwersytet Preszowski (Słowacja)

Bezpieczeństwo socjalne i współczesne zagrożenia społeczne

 

>> Mirosław Kowalski, dr hab.

Uniwersytet Zielonogórski (Polska)

„Samobójstwa” uniwersytetów (pomiędzy oskarżaniem a usprawiedliwianiem)

 

>> Marek Rembierz, dr hab.

Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)

Bezpieczeństwo jako wartość i wyzwanie edukacyjne w kontekście współczesnego społeczeństwa ryzyka

 

>> Małgorzata Przybysz-Zaremba, dr hab.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Polska)

Jakość życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – na podstawie narracji uczniów przewlekle chorych

 

>> Andrzej Najda, dr hab.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Bezpieczeństwo duchowe jako podstawa jakości życia człowieka – perspektywa biblijna

 

>> Krzysztof Wielecki, dr hab.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Bezpieczeństwo i agresja w czasach podwójnej transformacji

 

>> Wiesław Wójcik, dr hab.

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (Polska)

Poczucie bezpieczeństwa pacjentów i rodzin w nowych warunkach funkcjonowania opieki zdrowotnej a poszukiwanie pozamedycznych form leczenia i terapii

 

>> Roman Pelczar, prof. dr hab.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia dzieci wiejskich na ziemiach polskich w czasach zaborów (na przykładzie Galicji)

 

>> Makary K. Stasiak, prof. dr

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)

Zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osób niepełnosprawnych a podmiotowy model pracy socjalnej

 

>> Agnieszka Regulska, dr

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Konsekwencje deprywacji potrzeby bezpieczeństwa dzieci wychowywanych w systemie pieczy zastępczej

 

>> Edyta Laurman-Jarząbek, dr1, Monika Springer, dr hab.2, Eliza Mazur, dr3

1 Akademia Ignatianum w Krakowie, 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3 Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach (Polska)

Zachowania zdrowotne współczesnych gimnazjalistów

 

>> Małgorzata Marć, dr, Anna Podolska, lic.

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Świadomość rodziców w zakresie bezpieczeństwa stosowania leków OTC w populacji rozwojowej

 

>> Anna Iwanicka-Maciura, dr

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

Aktywizacja i wsparcie psychiczne osób w podeszłym wieku

 

>> Ewa Kopeć, dr

Uczelnia Warszawska im. MSC (Polska)

Niepewność jutra czyli lęk przed utratą pracy – dylematy współczesnej rodziny

 

>> Tamara Hovorun, prof.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Społeczno-psychologiczne warunki bezpiecznego rozwoju dzieci i młodzieży

 

>> Urszula Kurcewicz, dr

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)

Polska wobec poakcesyjnych procesów migracyjnych. Szanse i zagrożenia dla spójności społecznej i kapitału ludzkiego

 

>> Ewa Smołka, dr

Wydział Nauk Społecznych KUL (Polska)

Jakość życia w  zmediatyzowanym świecie – perspektywa pedagogiczna

 

>> Klaudia Giordano, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko narzędziem regionalnego bezpieczeństwa ekologicznego

 

>> Anna Różyło, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Adekwatna komunikacja jako czynnik kształtujący poczucie bezpieczeństwa w relacjach wychowawczych

 

>> Łukasz Szwejka, dr

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny (Polska)

Zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej

 

>> Bogdan Więckiewicz, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Bezpieczeństwo socjalne jako podstawowy czynnik współczesnego stylu życia jednostki ludzkiej i rodziny polskiej

 

>> Waldemar Zadworny, dr inż.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Znaczenie biogazowni rolniczych dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego

 

>> Jan T. Mróz, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Świadomość zagrożeń a poczucie bezpieczeństwa. Rola świadomości zagrożeń w kreowaniu jakości życia i edukacji na rzecz bezpieczeństwa

 

>> Marzena Banaczyk, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Bezpieczeństwo socjalne osób bezdomnych na przykładzie MOPS w Stalowej Woli

 

>> Barbara Lubas, dr

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli (Polska)

Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej nowoczesnej firmy

 

>> Danuta Grzesiak-Witek, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Jakość życia a bezpieczeństwo osoby z chorobą Alzheimera

 

>> Paweł Witek, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Jakość życia osób niedostosowanych społecznie objętych nadzorem sądowym

 

>> Jadwiga Daszykowska, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

(Nie)jedzenie jako substytut poczucia bezpieczeństwa – w kontekście zaburzeń odżywiania

 

>> Piotr T. Nowakowski, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Testery na obecność pigułki gwałtu w napoju: analiza krytyczna

 

>> Mirosław Rewera, dr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Rola socjologa i pracownika socjalnego w profilaktyce uzależnienia od psychoaktywnych środków zastępczych (tzw. dopalaczy)

 

>> Ewa Gładysz, mgr

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)

Bezpieczeństwo socjalne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

 

>> Anna Krawczyk-Sawicka, mgr

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli (Polska)

Bezpieczeństwo finansowe obywateli w dobie kryzysu

 

>> Małgorzata Głąb, mgr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

Przedsiębiorczość kobiet jako jedna z form bezpieczeństwa ekonomicznego rodziny

 

>> Aleksandra Piskorowska, mgr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

Pracoholizm zagrożeniem dla współczesnego człowieka

 

>> Mateusz Szast, mgr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

Bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce

 

>> Renata Matusiak, mgr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 

>> Radosław E. Skakuj, mgr

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

Prawo do rozwoju warunkiem poczucia bezpieczeństwa

 

>> Rafał Podleśny, mgr

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (Polska)

Kwestia bezpieczeństwa i prywatności osobistych danych w internecie

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2014, godz. 18:18 - Mirosław Rewera