Procedura recenzowania artykułów złożonych do publikacji

w Biuletynie Człowiek -  Rodzina - Prawo

(obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013 roku)

 

Dla potrzeb procedury recenzowania przez artykuł rozumie się tekst tzw. artykułu skróconego lub tzw. artykuł z opcją artykułu skróconego w języku obcym (zgodnie z wymogami redakcyjnymi znajdującymi się na stronie internetowej Biuletynu).

Dla potrzeb procedury recenzowania tworzy się: Bazę Artykułów Otrzymanych, Pierwszą Bazę Artykułów Opiniowanych, Drugą Bazę Artykułów Opiniowanych, Bazę Opinii, Bazę Artykułów Recenzowanych, Bazę Recenzji, Bazę Artykułów Publikowanych.    

 

 

ETAP 1

REDAKTOR NACZELNY

Artykuły przesyłane na adres e-mail Redakcji, Redaktor Naczelny odbiera i czasowo gromadzi w Bazie Artykułów Otrzymanych.

Redaktor Naczelny przesyła Autorowi, na wskazany adres e-mail,  potwierdzenie otrzymania artykułu i informuje Autora o rozpoczęciu procedury recenzowania.

Redaktor Naczelny przygotowuje dla właściwego numeru Biuletynu grupę artykułów i przesyła je Radzie Naukowej.

 

ETAP 2

RADA NAUKOWA

Artykuły przesłane przez Redaktora Naczelnego, Rada Naukowa odbiera i czasowo gromadzi w Pierwszej Bazie Artykułów Opiniowanych.

Rada Naukowa wydaje opinię w przedmiocie każdego przesłanego artykułu.

Rada Naukowa opiniuje artykuł pod względem:

- zgodności treści artykułu z ideą Biuletynu,

- zgodności treści artykułu z zakresem merytorycznym Biuletynu,

- zgodności treści artykułu z wymogami redakcyjnymi,

- zgodności treści artykułu z wymogami języka polskiego.

Opinia jest wydawana w formie elektronicznej na właściwym formularzu.Opinia_Rady_Naukowej.pdf

Treść opinii jest ujawniana tylko Redaktorowi Naczelnemu.

O treści opinii Rada Naukowa informuje Redaktora Naczelnego przesyłając treść opinii.

Po wydaniu opinii, Rada Naukowa przesyła opiniowany artykuł właściwemu konsultantowi językowemu.

Po przesłaniu opiniowanego artykułu właściwemu konsultantowi językowemu, Rada Naukowa usuwa artykuł z Pierwszej Bazy Artykułów Opiniowanych.

 

ETAP 3

WŁAŚCIWY KONSULTANT JĘZYKOWY

Artykuły przesłane przez Radę Naukową, właściwy konsultant językowy odbiera i czasowo gromadzi w Drugiej Bazie Artykułów Opiniowanych.  

Właściwy konsultant językowy wydaje opinię w przedmiocie każdego przesłanego artykułu.

Właściwy konsultant językowy opiniuje artykuł pod względem zgodności treści artykułu z wymogami języka obcego.

Opinia jest wydawana w formie elektronicznej na właściwym formularzu.  Opinia_właściwego_konsultanta_językowego.pdf

Treść opinii jest ujawniana Radzie Naukowej i Redaktorowi Naczelnemu.

O treści opinii właściwy konsultant językowy informuje Radę Naukową i Redaktora Naczelnego przesyłając treść opinii.

Po przesłaniu opinii Radzie Naukowej i Redaktorowi Naczelnemu, właściwy konsultant językowy usuwa artykuł z Drugiej Bazy Artykułów Opiniowanych.

 

ETAP 4

REDAKTOR NACZELNY

Opinie przesłane przez Radę Naukową i właściwego konsultanta językowego, Redaktor Naczelny odbiera i czasowo gromadzi w Bazie Opinii. 

Po zapoznaniu się z opiniami Rady Naukowej i właściwego konsultanta językowego, Redaktor Naczelny zwraca Autorowi, na wskazany adres e-mail, artykuł z informacją o negatywnym zakończeniu procedury recenzowania lub wstępnie kwalifikuje artykuł do publikacji i przekazuje artykuł do recenzji.

W przypadku negatywnego zakończenia procedury recenzowania Redaktor Naczelny usuwa artykuł z Bazy Artykułów Otrzymanych oraz opinie z Bazy Opinii.  

W przypadku wstępnego zakwalifikowania artykułu do publikacji, Redaktor Naczelny przesyła artykuł z Bazy Artykułów Otrzymanych do Bazy Artykułów Recenzowanych oraz usuwa opinię z Bazy Opinii.

Redaktor Naczelny dokonuje wyboru Recenzenta lub Recenzentów należących do grupy Recenzentów Dodatkowych, zwraca się o sporządzenie recenzji i przesyła artykuł.

 

ETAP 5

RECENZENT

Recenzent informuje Redaktora Naczelnego o wyrażeniu zgody na sporządzenie recenzji.

Przy recenzowaniu obowiązują następujące zasady:

- lista Recenzentów oraz Recenzentów Dodatkowych jest zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu,

- Recenzent jest samodzielnym pracownikiem naukowym,

- każdy artykuł jest recenzowany przez jednego Recenzenta,

- w wyjątkowych sytuacjach artykuł może być recenzowany przez wskazanego przez Redaktora Naczelnego Recenzenta należącego do grupy Recenzentów Dodatkowych,

- recenzent nie zna treści opinii Rady Naukowej i właściwego konsultanta językowego,

- Recenzent recenzuje artykuł o odpowiadającym mu zakresie merytorycznym,

- afiliacja Recenzenta jest rożna od afiliacji Autora, przy czym nie dotyczy to Recenzentów Dodatkowych,

- przy opracowywaniu recenzji zachowuje się anonimowość Recenzenta i Autora,

- przy opublikowanych artykułach nie wskazuje się nazwiska Recenzenta.    

Recenzja jest sporządzona w formie elektronicznej na właściwym formularzu.Formularz_recenzji.pdf

Treść recenzji jest ujawniana Radzie Naukowej i Redaktorowi Naczelnemu.

Treść recenzji może być ujawniona Autorowi tylko w przypadku negatywnego zakończenia procedury recenzowania i tylko na wniosek Autora złożony w terminie 3 dni od przesłania Autorowi informacji o negatywnym zakończeniu procedury recenzowania.

O treści recenzji Recenzent informuje Radę Naukową i Redaktora Naczelnego przesyłając treść recenzji.

 

 

ETAP 6

RECENZJA

Recenzje przesłane przez Recenzentów, Redaktor Naczelny gromadzi w Bazie Recenzji.

Rada Naukowa i Redaktor Naczelny po zapoznaniu się z treścią recenzji zwracają Autorowi, na wskazany adres e-mail, artykuł z informacją o negatywnym zakończeniu procedury recenzowania lub kwalifikują artykuł do publikacji.

W przypadku negatywnego zakończenia procedury recenzowania Redaktor Naczelny usuwa artykuł z Bazy Artykułów Recenzowanych.

Recenzje nie są usuwane z Bazy Recenzji.    

W przypadku zakwalifikowania artykułu do publikacji, Redaktor Naczelny przesyła artykuł z Bazy Artykułów Recenzowanych do Bazy Artykułów Publikowanych.

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013, godz. 11:03 - Zdzisław Jancewicz