Do 34 tomu „Studiów Polonijnych” materiały przeznaczone do publikacji poddawane były ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdego tomu. Lista recenzentów publikowana była w każdym tomie periodyku. Lista recenzentów współpracujących w latach 2008-2013 z redakcją zamieszczona została na stronie internetowej czasopisma.

Obecnie przyjęcie artykułu do publikacji dokonuje się według poniżej procedury.

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych w „Studia Polonijne”

 

1. Zgłoszenie artykułu do Redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora/autorów na proces recenzji.

 

2. Proces recenzji jest zgodny z wytycznymi zawartymi w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.

 

3. Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

 

4. Teksty spełniające kryteria formalno-naukowe są przekazywane do oceny wyznaczonym dwóm niezależnym recenzentom spoza jednostki.

 

5. Publikacje są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review proces, czyli autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

 

6. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

7. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

 

8. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie otrzymanych recenzji i końcowej wersji artykułu.

 

9. Nie ujawnia się nazwisk recenzentów w poszczególnych tomach, a lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest podawana na stronie internetowej czasopisma.

 

Autor: Paweł Janowski
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014, godz. 08:16 - Paweł Janowski